Til hovedinnhold

Intern: Gemini-samarbeidet

Intern: Gemini-samarbeidet

Direktør prosjekter

Intern informasjon for de som jobber med Gemini-samarbeidet.

Gemini-samarbeidet

Gemini-senter er en modell for strategisk samhandling mellom parallelle faggrupper ved NTNU, SINTEF, Universitetet i Oslo, St. Olavs Hospital og NTNU Samfunnsforskning. Formålet er å bygge større og mer robuste fagmiljøer med høyere kvalitet som vil være bedre i stand til å gripe og utvikle nye muligheter. Gjennom det skal partnerne øke konkurransekraften og verdiskapingen for fellesskapet.

På den internasjonale arenaen etterspørres gode fagmiljøer, både fra oppdragsgivere og studenter. Det er de beste miljøene som vinner frem i den stadig hardere internasjonale konkurransen. Derfor arbeider Gemini-sentrene i tråd med visjonen:

Internasjonalt fremragende sammen

Gemini-modellen forutsetter et planlagt og aktivt vedlikeholdt samarbeid mellom ellers selvstendige enheter. Bærebjelkene er vilje til samarbeid og gjensidig forståelse og respekt for hverandres roller og egenart. Samarbeidet skal preges av likeverdighet, inkluderende adferd og rettferdig ressursfordeling. Konseptet ble etablert av NTNU og SINTEF i 2003. Universitetet i Oslo kom med i ordningen i 2004, St. Olavs Hospital i 2007. Dagens reviderte samarbeidskonsept ble vedtatt av NTNUs og SINTEFs ledelse i september 2017 og gjort gjeldende fra 2018. NTNU Samfunnsforskning kom med i ordningen i 2019.

Det var et vesentlig punkt i NIFUs evaluering at den strategiske forankring av Gemini-sentrene har vært for dårlig. Sentrene må betraktes som strategiske satsinger og følges opp deretter. Dette er innebygd i den reviderte Gemini-modellen.

Slik går du frem for å søke

Gemini-senteret er en samarbeidsarena for å bygge større og mer slagkraftige fagmiljøer. Motivet kan være å skape en plattform for å søke om SFF/SFI/FME-status, EU-prosjekter eller å adressere store samfunnsutfordringer. Samarbeidet kan også ha forskningsrådsprosjekter eller felles samhandling mot næringsliv og offentlig sektor som formål. Et tredje motiv kan være å åpne nye muligheter på lengre sikt, hvor resultatene ikke umiddelbart er opplagte. Et Gemini-senter kan være monofaglig, mellom parallelle faggrupper, eller flerfaglig.

Det må komme klart frem i søknaden hvorfor man ønsker å etablere senteret og hva partnerskapet skal gjøre for å nå sine mål.

Gemini-senteret skal være godt integrert i partnermiljøenes strategier. Linjeledelsen skal signere på søknaden og har et særlig ansvar for å forankre senteret strategisk. Søknaden skal også være godkjent på dekan/direktør-nivå. Søknaden rettes til ledelsen ved NTNU/UiO/SINTEF/St. Olav/NTNU Samfunnsforskning. Det åpnes for søknader to ganger i året. Oppnevnelsen skjer under SINTEFs Rådsmiddag i april og november.

Fristen for å søke er satt til 15. oktober 2020.

Gemini-senteret oppnevnes for fire år. Etter den tid kan det søkes om re-oppnevning for fire nye år.

Økonomi

Et Gemini-senter får inntil 100.000 kroner til rådighet hvert år for dekning av direkte kostnader. Pengene bevilges av moderinstitusjonene og disponeres av det enkelte senters ledelse.

Senterledelsen skal kunne benytte strategiske ressurser til utøvelsen av funksjonen. Det gjelder både timer og ressurser for øvrig. Dette må avtales med linjeledelsen i hvert enkelt tilfelle.

Årsrapport

Alle Gemini-sentre skal utarbeide en årsrapport. Rapporten skal primært beskrive fremdrift i forhold til senterets mål og milepæler, samt revisjon av strategiplanen. Rapporten sendes koordinatoren for Gemini-sentrene i tillegg til egen linjeledelse innen utgangen av januar måned. Avsender for årsrapporten skal være Gemini-senterets styre.

Styre og koordinator

Gemini-samarbeidet ledes av et styre med representanter fra NTNU, SINTEF og Univ. i Oslo. Styret har det overordnede ansvaret for å forvalte og videreutvikle Gemini-samarbeidet. Koordinatoren har det daglige ansvaret for å følge opp sentrene.

I 2019-2020 består styret av

Marie Bysveen

Markedssjef
Navn
Marie Bysveen
Tittel
Markedssjef
Telefon
922 86 113
Avdeling
Termisk energi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS

Per Johan Lillestøl

Spesialrådgiver
Navn
Per Johan Lillestøl
Tittel
Spesialrådgiver
Telefon
926 19 400
Avdeling
Mobilitet og samfunnsøkonomi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Karl Henning Halse

Prodekan for bachelorutdanninga, Førsteamanuensis
Navn
Karl Henning Halse
Tittel
Prodekan for bachelorutdanninga, Førsteamanuensis
Organisasjon
NTNU

Koordinator

Gunnar Sand

Direktør prosjekter
Navn
Gunnar Sand
Tittel
Direktør prosjekter
Telefon
930 58 503
Avdeling
Konsernledelse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS