Til hovedinnhold

Forbrenningsteknologi

Forbrenningsteknologi

Forbrenning av brensler som gass, tre, bensin og kull er viktige kilder til varme, damp og kraft, både i industriprosesser og i dagliglivet (vedfyring, transport). Forbrenning er en vesentlig kilde til utslipp til atmosfæren, av stoffer som NOx, SOx, CO, CO2, sot og partikler.

Forbrenningsgruppen hos SINTEF Energi har stor ekspertise innen analyse, måling, optimalisering og design av forbrenningsprosesser. Vi jobber med brukere, produsenter og myndigheter for å forbedre forbrenningsteknologien og generere nye konsepter og design. Vi motiveres av behovet for mer bærekraftig og effektiv bruk av brenselressurser med lavest mulig utslipp.

Vi arbeider innen disse områdene:

 • Brenner- og kjelesystemer i industriprosesser som metallurgi, petrokjemi, papirfabrikker osv.
 • Gassturbiner og kjeler for kraftproduksjon
 • Brennere for nisjeområder, f.eks. etterbrennere for brenselceller
 • Teknologi for vedovner og pelletovner
 • Nye materialer og løsninger for varmelagring til bruk i boliger
 • Eksperimenter med forsøksrigger i laboratorie- og pilotskala
 • Avanserte numeriske simuleringer av forbrenningsprosesser

Typiske prosjekter for oss er:

 • Kompetanse- og innovasjonsprosjekt for industrien i samarbeid med forskningsfinansierende organer (Norges forskningsråd, Gassnova, Nordisk energiforskning osv.)
 • Utvikling av nye konsepter og prototyper for industrikunder
 • Optimalisering av eksisterende forbrenningsprosesser
 • Utslipps- og brenselkarakterisering gjennom laboratoriemålinger og analyser
 • Måleoppdrag hos kunder, analyse og forbedringstiltak
 • Tredjepartsvurderinger av forbrenningsprosesser og -teknologi
 • Nasjonal og internasjonal standardisering av utslippsmålinger og lovgivningsnivåer

Metodene vi bruker er:

 • Avanserte utslippsmålinger, både i laboratorie og ute hos kunder
 • Laserbaserte metoder for måling og visualisering av strømning og forbrenning
 • Uttesting på forsøksrigger i pilotskala
 • Numerisk simulering av forbrennings- og strømningsprosesser ved bruk av en rekke programvarer som reaksjonskinetiske verktøy, Fluent kommersiell CFD-kode ("Computational Fluid Dynamics") og DNS-koder ("Detailed Numerical Simulation")
 • Formidling av forskningsresultater gjennom media, publikasjoner og konferanser

Hvorfor velge SINTEF?

Med vår samlede ekspertise er vi i stand til å kombinere grunnleggende forbrennings- og prosesskunnskap med praktisk industrierfaring, slik at vi kan utvikle nye konsepter og prototyper. Ved hjelp av svært gode laboratoriefasiliteter og avanserte numeriske simuleringsverktøy kan vi, i samarbeid med kundene våre, bidra til bedre forbrenningsprosesser og driftssikkerhet, reduserte utslipp samt generelt økt kunnskap.

Relevante prosjekt