Til hovedinnhold

Hydrogen som en del av et offshore energisystem

Mange SINTEF-forskere forsker på hydrogen som energibærer og som en viktig del av vårt framtidige lavutslippssamfunn. Som en del av et framtidig offshore energisystem er det spesielt relevant å se på muligheten for å framstille rent hydrogen fra naturgass med karbonfangst og -lagring (CCS).

Publisert

Hydrogen har mange anvendelser

Hydrogen kan brukes som drivstoff til biler, tungtransport som lastebiler og sjøtransport med blant annet passasjer- og lasteskip. Norge er verdensledende innen sjøtransport og teknologiske løsninger i maritim sektor, og det er vesentlig eksportpotensial for nye hydrogen- og ammoniakkteknologier på dette området. Hydrogen er også en viktig brikke i avkarboniseringen av mange prosessnæringer. Det vil også sannsynligvis blir betydelig etterspørsel etter hydrogen og relaterte teknologier fra eksportmarkeder, særlig EU.

Ingen skadelige utslipp om det produseres miljøvennlig

Hydrogen har ingen skadelige CO2-utslipp når det forbrukes i en brenselcelle eller forbrennes i en turbin. Når vi skal vurdere hvor klimavennlig hydrogen er, må vi hvordan den produseres.

Hydrogen kan framstilles fra fossile brensler, biomasse eller vann. Elektrolyse av vann, dvs. spalting av hydrogen fra vann ved hjelp av elektrisitet, er noe vi har gjort i Norge i mange tiår.

I dag framstilles ca. 95 prosent av all hydrogen fra fossile brensler, særlig fra naturgass. Men i nær framtid kan Norge framstille såkalt blått hydrogen (dvs. hydrogen fra naturgass med CCS) og ammoniakk fra fossile brensler med CO2-utslipp som fanges og lagres i CO2-lagringsanlegg dypt under havbunnen.

Hydrogen fra havvind

Norge vil på sikt få en mer diversifisert produksjon av fornybar energi med vannkraft, solenergi, havvind og bølgekraft, og alt dette vil bidra til en bærekraftig, stabil produksjon av grønt hydrogen og grønn ammoniakk. Hydrogenframstilling fra fornybar energi som havvindkraftoverskudd er en smart, effektiv måte å fange energi som ellers ville gå tapt på.

Hva slags hydrogenforskning foregår ved SINTEF?

Mange team ved SINTEF har arbeidet med forskjellige fagfelt innen hydrogenforskning i lang tid. En rekke teknologier og forskjellige verdikjeder er relevante for hydrogenforskning, så SINTEFs tverrfaglige tilnærming med deltakelse fra mange institutter gir oss en stor fordel.

Her er noen eksempler:

  • hydrogen som bidrag til å kutte utslipp på den norske kontinentalsokkelen
  • sluttbruk av hydrogen som ser på for eksempel brenselceller spesifikt for transportsektoren og offshorenæringen
  • kraftproduksjon for offshoreplattformer og med forbrenning av hydrogen og ammoniakk i store motorer
  • muligheten for å anvende naturgass-rørledninger til transport av ren hydrogengass.
  • hvilken rolle hydrogen kan spille som en integrert del av energisystemet, særlig ved å studere interaksjonen med andre energibærere som elektrisitet og varme

Kontaktperson