Til hovedinnhold

Nullutslippsområder

Nullutslippsområder

For at nullutslippssamfunnet skal realiseres, trengs det nye løsninger for bygninger og områder.

For å lykkes med nullutslippsområder må vi både redusere utslipp fra byggene, og sørge for at byggene kan produsere og utveksle energi seg imellom. Vi ser på samspillet mellom ulike typer bygg, gamle og nye, og infrastrukturen rundt. 

Sintef samarbeider med NTNU, næring og offentlige aktører for å utvikle utslippsfrie løsninger og nullutslippsområder. En viktig del av arbeidet er å finne fram til gode prosesser som forener aktørene rundt et felles mål – nemlig å skape områder som er attraktive å bo og arbeide i, med minst mulig klimagassutslipp. 

Vi tror på framtidas klimavennlige nabolag  – og at de vil gi oss muligheter til å skape god livskvalitet, nye produkter og nye arbeidsplasser,  i tråd med det grønne skiftet vi står foran.

Forskningsleder
905 85 022

Aktuelt

Prosjekter

Ekspertiser

Laboratorier

z