Til hovedinnhold

Våre etiske prinsipper

Våre etiske prinsipper

I tillegg bygger vår etiske forståelse på følgende moralske prinsipper :

Det forventes av SINTEF ansatte at de ikke handler i strid med dette fundamentet.

I SINTEF forholder vi oss til etikk i hovedsakelig tre forhold: Forskningsetikk, forretningsetikk og etikk i mellommenneskelige relasjoner (underlinjert lenker) De viktigste punktene er nedfelt i våre etiske retningslinjer ("Kompasset" )

De fundamentale spørsmålene vi skal stille oss er:

  • Kommer noens liv, helse eller sikkerhet i fare?
  • Kan miljøet bli skadelidende?
  • Er det lovlig?
  • Føles det ærlig og riktig?
  • Går det på bekostning av tillit og integritet?
  • Kan jeg forsvare dette offentlig?
  • Er det i overensstemmelse med visjon, grunnverdier og våre moralske prinsipper?

SINTEF har sluttet seg til både FNs Global Compact og Transparency International. Prinsippene som er vektlagt i disse organisasjonene er førende for vår forretningsetikk.

SINTEFs forskningsetikk bygger på de nasjonale etiske komiteers regelverk, prinsippene som fremmes av European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE), samt internasjonale konvensjoner som Vancouver konvensjonen (o.a.)

SINTEFs etikk i mellommenneskelige relasjoner bygger på prinsippene og verdiene over, samt de tanker som fremmes av bl.a. NHO om åpne bedriftskulturer.

Hvis du finner at det er konflikt mellom grunnverdier og/eller prinsippene i forhold til hva du skal velge å gjøre, må du – sammen med andre involverte – finne ut av hva som teller mest av disse grunnverdiene og prinsippene.