Til hovedinnhold

Forskningsetikk

Forskningsetikk

Med basis i denne loven er det etablert forskningsetiske komiteer innen Medisin (NEM), Samfunnsfag og Humaniora (NESH) og Naturvitenskap og Teknologi (NENT). I tillegg er det etablert diverse andre utvalg og komiteer.

Hver av disse (NEM, NESH, NENT) har utarbeidet forskningsetiske retningslinjer, og SINTEF bygger selvfølgelig på disse i sine retningslinjer. SINTEF ansatte er representert i alle tre komiteer.
Når det gjelder vurderinger av forskningsetiske dilemma, vil vi – i tillegg til våre retningslinjer, retningslinjene nevnt ovenfor, etisk råd og etikkombud – henvise til uttalelser fra European Group on Ethics in New Science and Technology (EGE).

De nasjonale forskningsetiske komiteene utgir bladet "Forskningsetikk", hvor aktuelle forskningsetiske spørsmål omtales og diskuteres.

Forskningsetisk tema :
I de forskningsetiske retningslinjene for naturvitenskap og teknologi heter det :
" 22. Forskningsinstitusjoner har plikt til å ha uavhengige mekanismer på plass som kan støtte ansatte i varslingssituasjoner.

Det er viktig at alle involverte parter i en varslingssituasjon blir del av en nøytral prosess. Grunnlaget for konflikten skal granskes av et uavhengig organ, der varsleren beskyttes mot urimelige eller utidige reaksjoner.

Dette innebærer at:
a) Forskningsinstitusjoner har mekanismer på plass der slik uavhengig gransking av varslingskonflikter i institusjonen foretas.
b) Slike mekanismer er kjent blant forskerne ved institusjonen. "
I SINTEF har vi varslingskanal (etikkombudet), og vi arbeider med å etablere rutiner for behandling av eventuelle mistanker om uredelighet o.a.