Til hovedinnhold

De fire moralske prinsippene

De fire moralske prinsippene

Menneskeverdprinsippet
Det som ligger i dette prinsippet er det samme som uttrykkes gjennom så vel FN's som EU's menneskerettighetserklæringer.

Dybden i dette er vel uttrykt av Kant: "Handle so, dass du die Menschheit, sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst." "Du skal aldri betrakte et menneske bare som middel til noe, men også alltid betrakte det som et mål i seg selv."

Føre-var-prinsippet
I de forskningsetiske retningslinjene for naturvitenskap og teknologi definers føre-var-prinsippet på følgende måte: "Når menneskelige aktiviteter kan føre til moralsk uakseptabel skade som er vitenskapelig rimelig, men usikker, skal man foreta handlinger for å unngå eller minske slik skade."

Den tysk-amerikanske filosofen Hans Jonas (1903-1996) setter opp sitt kategoriske imperativ basert på nettopp slik tankegang: "Handle slik at virkningen av din handling er forenlig med et permanent ekte menneskelig liv på jorden."

Bærekraftbegrepet impliserer også at føre-var-prinsippet anvendes jevnlig. I alle sammenhenger vil føre-var-prinsippet påvirkes sterkt av hvorvidt man er utviklings-(eller teknologi-)optimist eller ikke.

Rettferdighetsprinsippet
Dette innebærer at man skal søke handlinger som alle interessenter opplever som rettferdige. Selve prinsippet er sånn sett enkelt, men definisjonen av hva som er rettferdig kan være komplisert. Anvendelsen av prinsippet lettes dersom en kan oppnå aksept for de verdier (og balansen mellom dem) som legges til grunn for hva som er rettferdig.

Nytteprinsippet
Dette innebærer at man skal se på totaleffekten av en handling; dersom summen av goder utgjør mer enn summen av negative effekter så er handlingen i overensstemmelse med dette prinsippet.

Den britiske filosofen Jeremy Bentham uttrykker det slik: "An action then may be said to be conformable to the principle of utility ... when the tendency it has to augment the happiness of the community is greater than any it has to diminish it."