To main content

Sommerjobb 2024 - Maskinlæring for optimalisering av fornybar energiteknologi

Sommerjobb 2024 - Maskinlæring for optimalisering av fornybar energiteknologi

(English version below)

Vil du bidra til det grønne skiftet i sommer?

Vi tilbyr en unik mulighet for studenter som ønsker å bidra til et mer bærekraftig samfunn, ved å jobbe med oss for å løse ulike problemstillinger for norsk og internasjonal industri.

 

Aktiviteten i denne stillingen vil fokusere på analyse og maskinglærings-modellering av fornybar energiteknologi som batterier, brenselceller og elektrolysører, og deres integrasjon i fornybare energisystemer. Nevrale nettverksmodeller og maskinlæringsteknikker er allerede implementert i våre aktiviteter. Våre pågående prosjekter inkluderer utvikling og demonstrasjon av transportapplikasjoner som nullutslippslastebiler, busser og skip (basert på brenselceller og batterier), samt fornybare energisystemer basert på vind- og solkraft, kombinert med batterier og elektrolysører/hydrogen for energilagring. Denne forskningen utføres i nært samarbeid med internasjonalt ledende selskaper i disse sektorene, så arbeidet ditt vil være anvendt og industrielt relevant.

 

Data fra industrielle systemer i drift vil bli gjort tilgjengelig, og arbeidet vil bli utført i nært samarbeid med engasjerte forskere og prosjektpartnere. Oppgavene vil være varierte og med stor grad av frihet, mens hovedmålet med arbeidet er å videreutvikle våre maskinlæringsmodeller for å forbedre forståelsen av og optimalisere design og drift av fornybare energisystemer. Kunnskap i programmering er en forutsetning, og noe erfaring med maskinlæring er en fordel.

 

Vi ønsker å fortsette denne aktiviteten i et studentprosjekt på høsten og/eller en masteroppgave 2024/2025.

 

Varighet er 6-8 uker, og stedet vil være Trondheim. Organisering av bolig må tas hånd om av studenten selv før kontrakten signeres (hvis ikke allerede bor i Trondheim).

 

Mer informasjon om vår gruppe og relevante aktiviteter finner du her: https://www.sintef.no/en/sintef-industry/research-groups/research-group-for-new-energy-solutions/

 

 

 

Machine learning for optimizing renewable energy technologies.

 

Do you want to contribute to the green shift this summer?

We offer a unique opportunity for students who want to contribute to a more sustainable society, by working with us on solving various problems for Norwegian and international industry.

 

The activity in this position will focus on analysis and modelling of renewable energy technologies like batteries, fuel cells and electrolysers, and their integration in renewable energy systems. Neural network models and machine learning techniques have already been implemented in our activities. Our ongoing projects include development and demonstration of transport applications such as zero-emission trucks, buses, and ships (based on fuel cells and batteries), as well as renewable energy systems based on wind and solar power, coupled with batteries and electrolysers/hydrogen for energy storage. This research is performed in close collaboration with internationally leading companies in these sectors, so your work will be applied and industrially relevant.

 

Technical and operational data from actual systems will be made available, and the work will be performed in close collaboration with committed researchers and project partners. The tasks will be varied and with a large degree of freedom, while the main aim of the work is to further develop our machine learning models to improve the understanding of and optimizing design and operation of renewable energy systems. Knowledge in programming a prerequisite, and some experience with machine learning is an advantage. 

 

We would like to continue this activity in a student fall project and/or a master thesis 2024/2025.

 

Duration is 6-8 weeks, and the location will be Trondheim. Organization of housing must be taken care of by the student prior to signing the contract (if not already living in Trondheim).

 

More information about our group and relevant activities can be found here: https://www.sintef.no/en/sintef-industry/research-groups/research-group-for-new-energy-solutions/  

Apply for position

Unit

SINTEF Industry

Work place

Trondheim

Application due

Apply for position

Questions regarding the position

SINTEF Industri er et oppdragsinstitutt som leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdi for kunder nasjonalt og internasjonalt. Med vår flerfaglige kunnskapsbase og avanserte laboratorier som fundament, utvikler vi - i tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere - teknologi og tverrfaglige løsninger innen et bredt spekter av markeds- og fagområder.

See all summer jobs

 

 

About SINTEF

SINTEF is one of Europe’s largest research institutes, offering specialist multidisciplinary expertise in the fields of technology and the natural and social sciences. SINTEF is an independent foundation that since 1950 has generated innovation by means of research and development projects for the private and public sectors both in Norway and overseas.

SINTEF has 2,100 employees from 80 countries and an annual turnover of more than NOK three billion. SINTEF invests any profits into further research and innovation. 

Our vision: Technology for a better society.

Read more about SINTEF here.