To main content

Sommerjobb 2024- Brønnmaterialer – utprøving av testfasiliteter og eksperimentelle undersøkelser

Sommerjobb 2024- Brønnmaterialer – utprøving av testfasiliteter og eksperimentelle undersøkelser

Bakgrunn

Brønnintegritet, herunder brønnbarrierer for å hindre lekkasjer, er sentralt i mange industrier; petroleumsutvinning, utvinnning av geotermi, lagring av radioaktivt avfall, gjenbruk av petroleumsbrønner og lagring av CO2 og hydrogen i undergrunnen.

I SINTEF Industri, faglag Boring&Brønn, utvikler vi løsninger for industrier gjennom forskningsprosjekter innenfor plugging av petroleumsbrønner, etablering av brønner for CO2-lagring og geotermisk energi. Her er brønnintegritet avgjørende for å etablere sikre og effektive løsninger. Faglaget leder etablering av en større norsk infrastruktur for forskning på brønnplugging (Norwegian P&A laboratories), nylig bevilget av Forskningsrådet, samt innovasjonssenteret SWIPA - Subsurface Well Integrity, Plugging and Abandonment (swipa.no). Dette er et senter for innovasjonsdrevet forskning, også innenfor brønnintegritet og brønnplugging, der vi har mer enn 25 industripartnere.

I forbindelse med disse prosjektene skal utstyr og testfasiliteter utvikles, sammenstilles og testes. I SWIPA skal man undersøke og forstå mekanismer for bestandighet av brønnmaterialer og kombinasjoner av stål-sement-formasjon, ved ekstreme påkjenninger (trykk, temperatur og surt miljø).

I denne sommerjobben skal utvalgte testfasiliteter sammenstilles, kalibreres og testes med utvalgte brønnmaterialer (brønnsement) ved utvalgt eksponering og belasting i form av trykk, temperatur, og fluid-omgivelser. I tillegg skal egenskaper til nye lovende brønnmaterialer undersøkes.

Oppgaven består i 

  • Å sette seg inn i de sentrale problemstillingene innenfor brønnintegritet.
  • Å sammenstille testfasiliteter
  • Å teste, kalibrere og vurdere nøyaktighet og robusthet i utvalgte testfasiliteter
  • Å modifisere og forbedre testfasilitetene for materialkarakterisering
  • Å gjennomføre tester for å bestemme egenskaper til utvalgte brønnmaterialer

Denne sommerjobben vil innebære å sette seg inn i og bidra til å utvikle nye eksperimentaloppsett, samt gjennomføre eksperimenter. Det vil være et godt utgangspunkt for å videreføre arbeidet som en prosjekt- eller master-oppgave innenfor emnet brønnintegritet/brønnmaterialer.

Forutsetninger

  • Interesse for eksperimentalarbeid.
  • Interesse for å lære, sammen med forskere, å løse viktige problemstillinger for brønnintegritet og materialkarakterisering.
  • Kjennskap eller evne til å analysere eksperimentelle data.
  • Student innen fysikk, kjemi, petroleum, produktutvikling og produksjon.

Sommerjobb Industri

Arbeidssted: Trondheim

Apply for position

Unit

SINTEF Industry

Work place

Trondheim

Application due

Apply for position

Questions regarding the position

SINTEF Industri er et av seks institutt som utgjør SINTEF med over 500 medarbeidere, er vi det største instituttet. Vi legger grunnlaget for fremtidens bærekraftige industri.

Med vår flerfaglige kunnskapsbase og avanserte laboratorier som fundament, utvikler vi - i tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere - teknologi og tverrfaglige løsninger med stor påvirkning på samfunnet innen et bredt spekter av markeds- og fagområder, for eksempel: Sirkulær økonomi, batterier, hydrogen, CCS, materialvitenskap og -teknologi, nanoteknologi, nanomedisin, sol, vind, bioteknologi, metallproduksjon, prosessteknologi, lavutslippsproduksjon av olje og gass og industriell økonomi og optimering. 

See all summer jobs

 

 

About SINTEF

SINTEF is one of Europe’s largest research institutes, offering specialist multidisciplinary expertise in the fields of technology and the natural and social sciences. SINTEF is an independent foundation that since 1950 has generated innovation by means of research and development projects for the private and public sectors both in Norway and overseas.

SINTEF has 2,100 employees from 80 countries and an annual turnover of more than NOK three billion. SINTEF invests any profits into further research and innovation. 

Our vision: Technology for a better society.

Read more about SINTEF here.