To main content

Forsker/Seniorforsker i gruppen Material- og konstruksjonsmekanikk

Forsker/Seniorforsker i gruppen Material- og konstruksjonsmekanikk

Vil du være med på å utvikle morgendagens teknologi?

Vi ønsker å styrke vårt team og søker en ny kollega til å jobbe innen fagområdene materialmekanikk, konstruksjonsmekanikk og numeriske beregningsmetoder, kan det være deg?

 

Slik vil arbeidsdagen være:

 • Utføring av ikke-lineære styrkeberegninger av materialer, komponenter og konstruksjoner
 • Utvikling av rammeverk for avanserte styrkeberegninger ved hjelp av kommersielle elementmetodeprogrammer og in-house programvare
 • Planlegging og gjennomføring av direkteoppdrag for industripartnere
 • Planlegging av forsknings- og utviklingsprosjekter, deriblant utvikling av prosjektsøknader til offentlige støtteordninger

 

Du vil inngå i prosjektteam på flere prosjekter og vil etter hvert bidra med initiering av nye forskningsprosjekter og få prosjektlederansvar innenfor dine forskningsområder. Arbeidet i SINTEF skjer i nært samarbeid med våre kunder fra både norsk og internasjonal industri. Vi samarbeider også tett sammen med universiteter, spesielt NTNU, og andre forskningsinstitusjoner.

 

Ønsket kompetanse og erfaring for stillingen:

 • PhD eller tilsvarende forskererfaring innen materialmekanikk eller konstruksjonsmekanikk
 • Bred erfaring med ikke-lineære beregningsprogrammer som Abaqus eller LS-DYNA
 • Erfaring fra programmering/programvareutvikling
 • Erfaring med eksperimentell mekanikk og avanserte målemetoder er fordelaktig
 • God fremstillingsevne på norsk og engelsk. Hvis du ikke behersker norsk forventes det at du lærer språket gjennom de kursene som tilbys av SINTEF

 

Høres dette ut som deg?

 • Ambisiøs, møter utfordringer med entusiasme, og ønsker videreutvikling av din egen profesjonelle kompetanse
 • Energisk og resultatfokusert i møte med kundeforventninger
 • Relasjons- og samarbeidsorientert med en positiv og konstruktiv innstilling
 • Selvstendig, initiativrik og fleksibel
 • Nøyaktig, strukturert og ryddig

 

Hos oss får du:

 • En jobb i en av Europas ledende forskningsinstitusjoner, med stor samfunnsmessig betydning
 • Spennende og selvstendige arbeidsoppgaver i et internasjonalt, dynamisk og motiverende arbeidsmiljø
 • Store muligheter til faglig og personlig utvikling i en organisasjon hvor ansvarlighet og initiativ settes høyt
 • Deltakelse i innovative nasjonale og internasjonale prosjekter i nært samarbeid med industrien
 • Samarbeid med vitenskapelig ansatte og studenter ved universiteter og høyskoler
 • Fleksibel arbeidstid, gode pensjons- og forsikringsordninger, gode velferdsordninger og konkurransedyktig lønn

 

Om oss:

Gruppen Material- og konstruksjonsmekanikk  jobber på en rekke problemstillinger der materialer, komponenter og konstruksjoner blir utsatt for ekstreme belastninger, eksempelvis krasjkomponenter i biler, supervarme geotermiske brønner eller forbindelser i modulære flytende konstruksjoner. Dette innebærer at vi har solid kompetanse innen beregningsmekanikk, mekanisk testing og utvikling av spesialisert programvare innen disse områdene. Gruppen har en robust og variert prosjektportefølje som inkluderer både direkteoppdrag til industri, forskningsrådstøttede innovasjonsprosjekter og involvering i langvarige forskningssentre, se mer på vår hjemmeside.

Gruppen er en del av avdelingen Materialer og nanoteknologi i SINTEF Industri. Materialteknologi, inkludert nanoteknologi er av avgjørende betydning for å løse de store utfordringene i vårt globale samfunn, og danner grunnlaget for nye forretningsmuligheter i både eksisterende og nytt næringsliv. Avdelingen utvikler generisk materialkunnskap på høyt internasjonalt nivå for et bredt marked. Vi bistår våre kunder med å utvikle nye eller forbedrede produkter basert på vår sterke kompetanse innen strukturelle og funksjonelle materialer. Gjennom kombinasjon med annen relevant kompetanse i SINTEF bidrar vi til utvikling av bærekraftige verdikjeder i kontekst av en sirkulær økonomi.

Arbeidssted er Trondheim. Kontakt Forskningsleder Gaute Gruben eller Forskningssjef Rudie Spooren hvis du har spørsmål om stillingen

 

 

 

 

 

Research scientist / Sr. research scientist in the group- Material- and Structural Mechanics

 

Do you want to develop tomorrows technological solutions?

We are looking for a new couleage that have interest in working within the fields of computational mechanics and mechanics of materials.

 

Your workday will include:

 • Performing nonlinear strength calculations of materials and structures
 • Development of frameworks for advanced strength calculations using commercial or in-house finite element method programs
 • Planning and execution of direct project for industrial customers
 • Planning of research and development projects, including the development of project applications for public funding schemes

 

You will be part of project teams on several projects and will eventually contribute to the initiation of new research projects and gain project manager responsibility within your research areas. The work at SINTEF takes place in close cooperation with our customers from both Norwegian and international industry. We also often work closely with universities and other research institutions.

 

Desired competence and experience for the position:

 • PhD or equivalent research experience in mechanics of materials or structural mechanics
 • Broad experience with nonlinear computational programs such as Abaqus or LS-DYNA
 • Experience in programming/software development
 • Experience from experimental mechanics and advanced measurement methods is advantageous
 • Good presentation skills in Norwegian and English. If you do not speak Norwegian, you are expected to learn the language

 

Is this you?

 • Ambitious, and face challenges with enthusiasm to further develop your own professional competence base
 • Has the energy and capacity to deliver results and meet customer expectations
 • Relationship- and collaborative with positive and constructive fundamental attitude
 • Independent, enterprising, flexible, and teachable
 • Accurate, structured, and tidy

 

With us you get:

 • A job in one of Europe's leading research institutions, with great societal significance
 • Exciting and independent work tasks in an international, dynamic, and motivating working environment
 • Great opportunities for professional and personal development in an organisation where accountability and initiative are highly appreciated
 • Participation in innovative national and international projects in close cooperation with industry
 • Collaboration with academic staff and students at universities and university colleges
 • Flexible working hours, good pension and insurance schemes, good welfare schemes and competitive pay

 

About us:

The group Material- and Structural Mechanics work with several research and engineering problems that involves materials and structures that are exposed to extreme loadings, for example automotive crash components, superhot geothermal wells, and connections in floating structures. Thus we have a solid competence within mechanics of materials, computational mechanics and development of specialized software within these fields. The group has a robust and varied project portfolio that includes both direct projects to industry, innovation projects supported by the Norwegian research council, and involvement in long-term research centres, see more on our webpage.

The group is part of the Materials and Nanotechnology department at SINTEF Industry. Materials technology, including nanotechnology, is of paramount importance for solving the major challenges in our global society, and forms the basis for new business opportunities in both existing and new businesses. The department develops generic material knowledge at a high international level for a broad market. We assist our customers in developing new or improved products based on our strong expertise in structural and functional materials. Through combination with other relevant expertise in SINTEF, we contribute to the development of sustainable value chains in the context of a circular economy.

 

The place of work is Trondheim. Contact Research Manager Gaute Gruben or Research Director Rudie Spooren if you have any questions about the position.

Apply for position

Unit

SINTEF Industry

Work place

Trondheim

Application due

Apply for position

Questions regarding the position

SINTEF Industri er et av seks institutt som utgjør SINTEF med over 500 medarbeidere, er vi det største instituttet. Vi legger grunnlaget for fremtidens bærekraftige industri.

Med vår flerfaglige kunnskapsbase og avanserte laboratorier som fundament, utvikler vi - i tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere - teknologi og tverrfaglige løsninger med stor påvirkning på samfunnet innen et bredt spekter av markeds- og fagområder, for eksempel: Sirkulær økonomi, batterier, hydrogen, CCS, materialvitenskap og -teknologi, nanoteknologi, nanomedisin, sol, vind, bioteknologi, metallproduksjon, prosessteknologi, lavutslippsproduksjon av olje og gass og industriell økonomi og optimering. 

See all vacant positions

 

 

About SINTEF

SINTEF is one of Europe’s largest research institutes, offering specialist multidisciplinary expertise in the fields of technology and the natural and social sciences. SINTEF is an independent foundation that since 1950 has generated innovation by means of research and development projects for the private and public sectors both in Norway and overseas.

SINTEF has 2,100 employees from 80 countries and an annual turnover of more than NOK three billion. SINTEF invests any profits into further research and innovation. 

Our vision: Technology for a better society.

Read more about SINTEF here.