To main content

Postdoctoral position, Data-driven Materials Science

Postdoctoral position, Data-driven Materials Science

Do you want to contribute to "technology for a better society"?

We are looking for a post doc in Trondheim to strengthen our team within data-driven materials science and software development. The position will be employed for two years within the two EU projects OntoTrans and OpenModel linked to the work of the European Materials Modelling Council (EMMC)

OpenModel focuses on developing an open platform for workflows and integration of software for materials modelling. OntoTrans provides an ontology-based Open Translation Environment. Its Artificial Intelligence approach enables end users to represent in a standard ontological form their manufacturing process challenges and to connect them with relevant information sources and materials modelling solutions, capable to support optimal materials and process design. Your tasks will mainly focus on software development to improve methods for digital representation of materials. The position will work full time in a multidisciplinary team working together on a portfolio of EU projects focusing on interoperability and ontologies.

The post doc will be employed in the research group Materials Physics Trondheim. We work to understand fundamental physical and chemical properties of materials. Together with our Norwegian and international partners we use this understanding to develop and improve processes and materials that meet the needs of tomorrow. We use several key materials characterization and modelling competencies going all the way down to atomic resolution in combination with material physics understanding to achieve this.

The group is part of the department Materials and Nanotechnology in SINTEF Industry. Nanotechnology and advanced materials will have a significant impact on solving the grand challenges of our global society and create new business opportunities for existing and new industries. The department develops generic material knowledge on a high international level for a broad market. We assist our customers in developing new or improved products with strong competence within structural and functional materials and multi material combinations. Through combination with other relevant competencies in SINTEF we contribute to the development of sustainable value chains in the context of a circular economy.

The following qualifications are essential for the position:

 • PhD within physics or material science with a main focus on software development.
 • Experience in software development within a structured programming environment.

In addition, the following qualifications will be valued:

 • Candidates with experience in interoperability and ontology development will be especially prioritized
 • Experience with team-based software development, using version control systems, and modern development workflow practices.

We are looking for you who:

 • Are truly enthusiastic about data-driven materials science and software development.
 • Are creative and have a lot of ideas. Are oriented towards opportunities and solutions and can thereby solve advanced challenges.
 • Have excellent analytical skills and approach problems systematically.
 • Excitingly approach new challenges to further develop your own professional competence base.
 • See the value of and enjoy a team-based software development approach in addition to being able to work independently.
 • Can work in a dynamic environment where development is happening fast.
 • Have good communication skills and a good grasp of written and spoken Norwegian and English. Are willing to learn Norwegian through the courses offered if you do not speak a Scandinavian language.

We offer:

 • Exciting tasks in an internationally recognized, dynamic, and motivating working environment.
 • Great opportunities for professional and personal development in an organization that values responsibility and initiative.
 • Flexible working hours, salary based on qualifications, social benefits, good pension, and insurance schemes.

Start: As soon as possible.

Workplace: Trondheim, Norway.

For further information, contact Research Manager Inga Gudem Ringdalen, , Phone: (+47) 996 93 138.

 

In Norwegian 

Vil du bidra til «teknologi for et bedre samfunn»?

Vi er på utkikk etter en post doc for å styrke teamet vårt i Trondheim innen datadrevet materialteknologi og programvareutvikling. Stillingen vil være ansatt i to år i de to EU-prosjektene OntoTrans og OpenModel knyttet til arbeidet til European Materials Modelling Council (EMMC)

OpenModel fokuserer på å utvikle en åpen plattform for arbeidsflyter og integrasjon av programvare for materialmodellering. OntoTrans tilbyr et ontologibasert ��pent oversettelsesmiljø. Med en makskinlæringsbasert tilnærming gjør de det mulig for sluttbrukere å representere utfordringer i produksjonsprosesser i en standard ontologisk form og koble dem med relevante informasjonskilder og materialmodelleringsløsninger for å støtte material og prosessdesign.

Dine oppgaver vil i hovedsak være på programvareutvikling for å forbedre metoder for digital representasjon av materialer. Stillingen vil jobbe heltid i et tverrfaglig team som jobber sammen i en portefølje av EU-prosjekter med fokus på interoperabilitet og ontologier.

Postdoktoren vil bli ansatt i forskningsgruppen Materialfysikk Trondheim. Vi jobber med å forstå grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper til materialer. Sammen med våre norske og internasjonale industripartnere bruker vi denne forståelsen til å utvikle og forbedre prosesser og materialer som møter morgendagens behov. Vi bruker flere nøkkelmaterialekarakteriserings- og modelleringskompetanser helt ned til atomoppløsning i kombinasjon med materialfysikkforståelse for å oppnå dette.

Gruppen er en del av avdelingen Materialer og nanoteknologi i SINTEF Industri. Nanoteknologi og avanserte materialer vil ha en betydelig innvirkning på å løse de store utfordringene i vårt globale samfunn og skape nye forretningsmuligheter for eksisterende og nye industrier. Avdelingen utvikler generisk materialkunnskap på høyt internasjonalt nivå for et bredt marked. Vi bistår våre kunder med å utvikle nye eller forbedrede produkter med sterk kompetanse innen strukturelle og funksjonelle materialer og multimaterialkombinasjoner. Gjennom kombinasjon med annen relevant kompetanse i SINTEF bidrar vi til utvikling av bærekraftige verdikjeder i en sirkulær økonomi.

Følgende kvalifikasjoner er spesielt viktig for stillingen:

 • PhD innen fysikk eller materialvitenskap med hovedfokus på programvareutvikling.
 • Erfaring med programvareutvikling innenfor et strukturert programmeringsmiljø.

I tillegg vil følgende kvalifikasjoner bli verdsatt:

 • Kandidater med erfaring innen interoperabilitet og ontologiutvikling vil bli spesielt prioritert
 • Erfaring med teambasert programvareutvikling, bruk av versjonskontrollsystemer og moderne utviklingsarbeidsflyt.

Vi ser etter deg som:

 • Er virkelig begeistret for materialvitenskap og programvareutvikling.
 • Er kreativ og har mange ideer. Er orientert mot muligheter og løsninger og kan dermed løse avanserte utfordringer.
 • Ha gode analytiske ferdigheter og tilnærming problemer systematisk.
 • Spennende nærme seg nye utfordringer for å videreutvikle din egen faglige kompetansebase.
 • Se verdien av og nyt en teambasert programvareutviklingstilnærming i tillegg til å kunne jobbe selvstendig.
 • Kan jobbe i et dynamisk miljø hvor utviklingen skjer raskt.
 • Ha gode kommunikasjonsevner og god forståelse for skriftlig og muntlig norsk og engelsk. Er villig til å lære norsk gjennom kursene som tilbys dersom du ikke snakker et skandinavisk språk.

Vi tilbyr:

 • Spennende oppgaver i et internasjonalt anerkjent, dynamisk og motiverende arbeidsmiljø.
 • Store muligheter for faglig og personlig utvikling i en organisasjon som verdsetter ansvar og initiativ.
 • Fleksibel arbeidstid, lønn basert på kvalifikasjoner, sosiale ytelser, gode pensjons- og forsikringsordninger.

Start: Så snart som mulig.

Arbeidssted: Trondheim, Norge.

For ytterligere informasjon, kontakt forskningsleder Inga Gudem Ringdalen, , Telefon: (+47) 996 93 138.

Apply for position

Unit

SINTEF Industry

Work place

Trondheim

Application due

Apply for position

SINTEF Industri er med over 500 medarbeidere SINTEFs største institutt. Vi legger grunnlaget for fremtidens bærekraftige industri. Vi jobber med materialer, teknologier, prosesser og modeller som skal sette fart på grønn omstilling av norsk og europeisk næringsliv, gi oss nye medisiner, hjelpe verden å opprettholde levestandarden med lavere forbruk av energi og materialer og mye mer.

See all vacant positions

 

 

About SINTEF

SINTEF is one of Europe’s largest research institutes, offering specialist multidisciplinary expertise in the fields of technology and the natural and social sciences. SINTEF is an independent foundation that since 1950 has generated innovation by means of research and development projects for the private and public sectors both in Norway and overseas.

SINTEF has 2,100 employees from 80 countries and an annual turnover of more than NOK three billion. SINTEF invests any profits into further research and innovation. 

Our vision: Technology for a better society.

Read more about SINTEF here.