To main content

Forsker/Seniorforsker – Kjemisk prosessteknologi med fokus på eksperimentelt arbeid

Forsker/Seniorforsker – Kjemisk prosessteknologi med fokus på eksperimentelt arbeid

SINTEF Industri, ved sin avdeling for prosessteknologi, har en ledig stilling inne kjemisk prosessteknologi i Forskning & Utvikling (FoU)-funksjonen lokalisert i Trondheim, Norge. Stillingen er i forskningsgruppen Kjemisk prosess- og miljøteknologi. Gruppen har rundt 20 ansatte hvorav de fleste er forskere med bakgrunn innen kjemiteknikk og kjemi. Vi utfører forskning av høy industriell relevans for et bredt spekter av kunder. Sentrale markedsområder er CO2-fangst, bioraffinerier, prosessdigitalisering og hydrometallurgi.

Kandidaten vil primært ha ansvar for aktiviteter innen CO2 fangst og gass separasjon. Vi ønsker at du vil bidra til eksperimentelt arbeid i laboratoriet og bidra til drift av pilotanlegg. Det er viktig at du trives ved å jobbe som en del av et tverrfunksjonelt team i samarbeid med FoU-personell innen flere fagfelt.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • En M.S., Ph.D., eller tilsvarende forskningskompetanse innen kjemiteknikk
 • Erfaring med laboratoriearbeid Kunnskap om gass separasjonsteknologier og termodynamikk
 • Kunnskap om absorpsjonsprosesser
 • Evne til å samhandle med eksterne kunder

Vi tilbyr:

 • Et motiverende, internasjonalt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling i en organisasjon som verdsetter ansvar og initiativ  
 • Gode muligheter til å påvirke eget arbeid og egen prosjektportefølje
 • Deltakelse i innovative nasjonale og internasjonale prosjekter som fremmer faglig utvikling i nært samarbeid med industrielle partnere
 • Kolleger som ønsker å gjøre en forskjell
 • Fleksibel arbeidstid, konkurransedyktig lønn, gode pensjons- og forsikringsordninger, og gode velferdsgoder for ansatte

Både nyutdannede og mer erfarne personer vil bli vurdert for denne stillingen. 

in English:

Research Scientist/Senior Research Scientist – Chemical Engineering with focus on Experimental Work

The Research Institute SINTEF Industry, by its department for Process Technology, has an opportunity for a Chemical Engineer in the Research & Development (R&D) function located in Trondheim, Norway. The position is in the Chemical and Environmental Process Engineering research group. The group has around 20 members, most of which are scientists with background in chemical engineering and chemistry. The group carries out research of high industrial relevance for a broad range of clients. Key market areas are CO2 capture, biorefineries, process digitalization and hydrometallurgy.

The candidate will primarily be responsible for activities in the field of CO2 capture and gas separation. The candidate is expected to contribute to experimental work in the laboratory and contribute to operation of pilot plants. The candidate will be expected to work as part of a cross-functional team in partnership with R&D personnel in a variety of applications areas.

Desired qualifications:

 • A M.S., Ph.D., or equivalent research competence in chemical engineering
 • Experience with laboratory work
 • Knowledge of gas separation technologies and thermodynamics
 • Knowledge of absorption processes
 • Ability to interact with external customers

We offer:

 • A motivational, international working environment
 • Good opportunities for professional and personal development in an organization that values responsibility and initiative
 • Good opportunities to influence your own work and your own project portfolio
 • Participation in innovative domestic and international projects that promote professional development in close collaboration with industrial partners
 • Colleagues who want to make a difference
 • Flexible working hours, a competitive salary, excellent pension and insurance arrangements, and good employee welfare benefits

Both recent graduates and more experienced people will be considered for this position.

Apply for position

Unit

SINTEF Industry

Work place

Trondheim

Application due

Apply for position

Questions regarding the position

SINTEF Industri er med over 500 medarbeidere SINTEFs største institutt. Vi legger grunnlaget for fremtidens bærekraftige industri. Vi jobber med materialer, teknologier, prosesser og modeller som skal sette fart på grønn omstilling av norsk og europeisk næringsliv, gi oss nye medisiner, hjelpe verden å opprettholde levestandarden med lavere forbruk av energi og materialer og mye mer.

See all vacant positions

 

 

About SINTEF

SINTEF is one of Europe’s largest research institutes, offering specialist multidisciplinary expertise in the fields of technology and the natural and social sciences. SINTEF is an independent foundation that since 1950 has generated innovation by means of research and development projects for the private and public sectors both in Norway and overseas.

SINTEF has 2,100 employees from 80 countries and an annual turnover of more than NOK three billion. SINTEF invests any profits into further research and innovation. 

Our vision: Technology for a better society.

Read more about SINTEF here.