To main content

Forsker/Seniorforsker innen Materialer og fluider for brønnanvendelser

Forsker/Seniorforsker innen Materialer og fluider for brønnanvendelser

Vil du være med å utvikle materialer og innovative løsninger for fremtidens brønn- og boreteknologier?

SINTEF Industri ved forskningsgruppe Boring og brønn har sentrale roller i flere senter der det utvikles løsninger for sikker og effektiv boring, brønnetablering og brønnplugging. Stikkord for utviklingsprosjektene er lavt karbon-fotavtrykk, betydelig kostnadsreduksjon og løsninger som er sikre mot utslipp. Anvendelsene dekker både olje- og gass, CO2-lagring og jordvarme. Sammen med våre engasjerte oppdragsgivere og partnere i industri og akademia har vi ambisjoner om å utvikle konkurransedyktige løsninger som er attraktive for klimavennlig utnyttelse av både fossile og fornybare energikilder.  

Forskningsgruppen leder SWIPA, et nyetablert senter for innovasjonsdrevet forskning innenfor brønnintegritet og brønnplugging, med over 25 partnere fra industriog forskning. Videre har vi regien for etablering av Norwegian P&A Laboratories, en større norsk infrastruktur for forskning på brønnplugging, nylig bevilget av Forskningsrådet.

Forskningsgruppen Boring og brønn har særlig sterk kompetanse innenfor eksperimentell karakterisering av borevæskeytelse og egenskaper til brønnmaterialer samt modellering av nedihulls strømning. Dette er kompetanser som er sentrale for å redusere kostnader for henholdsvis plugging og forlating av brønner (P&A) og automatisering av boreoperasjoner.

Vi ønsker oss kreative forskere/seniorforskere som holder et høyt faglig nivå, og som kan initiere og lede forskningsprosjekter innenfor sitt fagfelt.

Vi oppfordrer også nyutdannete til å søke.

 

Ønsket kompetanse og erfaring for stillingen er:

 • Formell kompetanse på PhD eller Master-nivå innen fysikk, kjemi, materialteknologi, eller andre relevante fagområder
 • Kompetanse/erfaring med eksperimentalarbeid, eksperimentelt design, dataanalyse og matematisk beskrivelse av resultater

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • God gjennomføringsevne og leveranseorientert
 • Engasjert, nysgjerrig og ambisiøs
 • Selvstendig, fleksibel og lærevillig
 • Nøyaktig, strukturert og ryddig
 • Evne og lyst til å etablere faglige nettverk, vitenskapelig og industrielt
 • Generøs - deler og gjør andre gode
 • God framstillingsevne, både skriftlig og muntlig
 • Blir motivert av muligheten til å utvikle teknologi for et bedre samfunn

Vi tilbyr:

 • Spennende og selvstendige arbeidsoppgaver i et internasjonalt fagmiljø som er i vekst og utvikling
 • Store muligheter for faglig og personlig utvikling i en organisasjon hvor ansvarlighet og initiativ settes høyt
 • Fleksibel arbeidstid, gode pensjons- og forsikringsordninger, gode velferdsordninger og konkurransedyktig lønn

 

Synes du dette virker spennende og vil høre mer? Ta gjerne kontakt.

Vi ønsker så snart som mulig å høre fra aktuelle kandidater.

 

In English:

Scientist/Senior Scientist

Will you join in developing the materials and fluids for the well applications for the future?

SINTEF Industry`s Drilling&well team possesses key roles in several research centres where safe and efficient drilling, well construction and well plugging are targeted.  Keys for the development projects are low carbon footprint, considerable cost reduction and non-discharge solutions.

The applications cover both oil& gas, CO2 storage and geothermal energy. Together with our engaged partners in industry and academia, our ambition is to develop competitive solutions which are attractive for environmentally friendly utilisation of both fossil and renewable energy.

The team is leading SWIPA, a centre for innovation-driven research on well integrity and well plugging, with more than 25 partners from industry and research. Further on, we are leading the establishment of Norwegian P&A Laboratories, a major Norwegian infrastructure for research on plugging and abandonment of wells, recently granted by the Research Council Norway.

The Drilling&Well team possesses particularly strong competences within the characterization of drilling fluid performance and properties of well materials and the modelling of downhole flow conditions during drilling.  These competences are essential for being able to reduce costs and to implement solutions for plugging and abandonment of wells and for automation of the drilling operation.  

We are seeking scientists/senior scientists at a high professional level, able to initiate and manage research projects within their professional area.

 

Requested competence and experience for the position:

 • Formal competence at PhD or MSc levels within physics, chemistry, material science or other relevant subjects
 • Competence /experience within experimental work, experimental design, data analysis and mathematical description of results

Personal skills:

 • Good skills on cooperation
 • Ability to maintain progress and deliver
 • Engaged, curious and ambitious
 • Self-propelled, flexible and able to learn
 • Accurate and structured
 • Ability and willingness to establish professional network with academia and with industry
 • Generous - shares and able to elevate colleagues` performance
 • Good communication skills, orally and in written
 • Motivated by the possibility to develop technology for a better society

We offer:

 • Exciting and independent work tasks in an international environment in continuous development
 • Great possibilities for professional and personal development in an organization where responsibility and initiative are highly appreciated
 • Flexible working time, proper pension and insurance arrangements, attractive welfare programs and competitive salary

Are you attracted by this and want to get more information? Please take contact!

We want to hear from candidates as soon as possible.

Apply for position

Unit

SINTEF Industry

Work place

Trondheim

Application due

Apply for position

Questions regarding the position

SINTEF Industri er med over 500 medarbeidere SINTEFs største institutt. Vi legger grunnlaget for fremtidens bærekraftige industri. Vi jobber med materialer, teknologier, prosesser og modeller som skal sette fart på grønn omstilling av norsk og europeisk næringsliv, gi oss nye medisiner, hjelpe verden å opprettholde levestandarden med lavere forbruk av energi og materialer og mye mer.

See all vacant positions

 

 

About SINTEF

SINTEF is one of Europe’s largest research institutes, offering specialist multidisciplinary expertise in the fields of technology and the natural and social sciences. SINTEF is an independent foundation that since 1950 has generated innovation by means of research and development projects for the private and public sectors both in Norway and overseas.

SINTEF has 2,100 employees from 80 countries and an annual turnover of more than NOK three billion. SINTEF invests any profits into further research and innovation. 

Our vision: Technology for a better society.

Read more about SINTEF here.