To main content

Analyse av alternative driftsformer for ikke-elektrifiserte baner

Analyse av alternative driftsformer for ikke-elektrifiserte baner

Category
Report/thesis
Abstract
Alternative drivstoff og framdriftsteknologier er evaluert for ikke-elektrifiserte banestrekninger i Norge. Gjennom en kvalitativ ståstedsanalyse (fase I, høsten 2014) ble fire mulige alternative konsepter (batteri, hydrogen, naturgass og biodiesel) evaluert med diesel-elektrisk framdrift og konvensjonell elektrifisering som referansekonsepter. Åtte sentrale parametere for jernbanedrift lå til grunn for sammenlikning av konseptene. Eksperter fra Jernbaneverket så vel som SINTEF ble gjennom 2 workshops involvert og har bidratt til at resultatene er konsistente og konklusjonene robuste. Resultatene viste at flere konsepter kan bli aktuelle for implementering, og SINTEF konkluderte med at det ikke er hensiktsmessig å gjennomføre konvensjonell elektrifisering for resterende ikke-elektrifiserte jernbanestrekninger før alternativene til nullutslipp er utredet mer i detalj. Arbeidet ble videreført i en todelt fase II våren 2015. I del a) ble forventninger til teknologi- og kostnadsutvikling, samt innskjerping av miljøkrav og tilgjengelighet av teknologi og regelverk evaluert for utvalgte konsepter. Fem nøkkelfaktorer ble lagt til grunn for evaluering av konseptenes aktualitet for implementering i det norske jernbanenettet i 2021, 2027 og 2050. I del b) av Fase II er tekniske muligheter og estimater for del-elektrifisering (kombinasjon av kontaktledning/batteri/hydrogen) evaluert. Resultatene fra prosjektet viser at flere alternative fremdriftskonsepter vil kunne bli aktuelle for implementering og gi nullutslipp for ikke-elektrifiserte jernbanestrekninger i Norge allerede i 2021. Oppdragsgiver: Jernbaneverket
Client
  • Stiftelsen SINTEF / 102007594
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Materials and Chemistry / Nye energiløsninger
  • SINTEF ICT / Anvendt kybernetikk
Year
2016
Published in
SINTEF Rapport
ISSN
1504-9795
Publisher
SINTEF
Booklet
A27534
ISBN
978-82-14-06059-1