To main content

Idar Ludvig Nilsen Granøien

Senior Project Manager

Idar Ludvig Nilsen Granøien

Senior Project Manager

Idar Ludvig Nilsen Granøien
Phone: 928 39 071
Department: Connectivity Technologies and Platforms
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1727695

Det er gjennomført en oppdatert beregning av helikopterstøy ved St-. Olavs hospital i Trondheim. Beregningen med NORTIM gjøres for 2029 basert på oppdatert prognose og endringer i flåten av helikopter. De nye helikoptrene til Norsk Luftambulanse er mindre støyende enn d...

Year 2019
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1727664

Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en støykartlegging av Leknes lufthamn, etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016. Beregning av støy er utført med NORTIM 4.5 som tar hensyn til topografien ved beregning av lydutbredelse. Det er gjort beregninger for gj...

Year 2019
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1689864

Det er utarbeidet støysonekart i henhold til Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 for helikoptertrafikk på tre alternative lokaliseringer av landingsplass på planlagt nytt Aker sykehus i Oslo. Variasjon mellom alternativene gjelder landingsplassens plassering o...

Year 2019
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1684781

Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en oppdatert støykartlegging av Tromsø lufthavn Langnes etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016. Beregning av støy er utført med NORTIM 4.5 som tar hensyn til topografien ved beregning av lydutbredelse. Det er gj...

Year 2019
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1676342

Det er utarbeidet støysonekart i henhold til Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 for helikoptertrafikk på to alternative lokaliseringer av base for Luftambulansetjenesten. Alternativene ligger i Trøsen og Evenskjer i Skånland kommune i Troms. Trafikkgrunn...

Year 2019
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1676337

Kjeller Flyhistoriske Kulturpark har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en støyberegning for,Kjeller flyplass for et scenario med kortere rullebane enn i dag og trafikk med bare historiske fly. Beregning av støy er utført med NORTIM versjon 4.5 som tar hensyn til topografi ved beregn...

Year 2019
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1654779

Det er utarbeidet støysonekart for Bergen lufthavn, Flesland etter Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 og utført støykartlegging etter kravene i forskrift til Forurensingsloven. Støyberegningene er utført med NORTIM, verktøyet som tar hensyn til...

Year 2018
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1654760

Det er utført støyberegninger for en tredje rullebane ved Oslo Lufthavn. Beregningene er gjort for år 2030, 2040 og 2015 og inkluderer forventet trafikkvekst og utskiftninger i flyparken mot stillere flytyper. Det er i tillegg utført en revidert beregning av dagens situasjon (201...

Year 2018
Type Report/thesis