Til hovedinnhold

Arbeidsfysiologi

Arbeidsfysiologi

Aktivitetene i Nordområdene øker. Det ekstreme klimaet skaper store utfordringer for arbeidsforholdene. SINTEF har kunnskap om arbeid og helse, og utvikler smarte og beskyttende løsninger for personer som arbeider under ekstreme klimaforhold.

Innenfor helsefremmende og forebyggende arbeid er det vesentlige utfordringer. Det er behov for kunnskap om effekt av tiltak, både på arbeidsplassen og for personer med kroniske lidelser og redusert funksjonsnivå i hjemmet.

Forskningsmiljøet på arbeidsfysiologi studerer hvordan kroppen fungerer under arbeid og hvile og ved eksponering til ulike omgivelsesforhold. Denne kunnskapen brukes til:

  • Studier av yteevne, helse og risiko knyttet til fysisk arbeidsmiljø, spesielt i Nordområdene
  • Utvikling av smarte beskyttende løsninger (bekledning og personlig verneutstyr) for personer som arbeider under ekstreme klimaforhold (SmartWear)
  • Helsefremming og forebygging av ulykker/skader og sykdom
  • Utvikle tiltak og evaluere effekt av tiltak som inkluderer både fysisk aktivitet og velferdsteknologi for personer med redusert funksjonsnivå (kols, demens, revmatisme, funksjonshemminger)
  • Evaluering og validering av fysiologiske sensorer
  • Standardisert testing av redningsdrakter, personlige flytemidler (redningsvester etc.) og klær for beskyttelse mot kulde

Arbeidsfysiologisk laboratorium er fullt utstyrt for fysiologiske målinger av blant annet kroppstemperatur, hjertefrekvens, metabolisme, EMG og lungefunksjon. De samme målingene blir også utført i felt eller på arbeidsplassen ved bruk av lett bærbart utstyr.

Fagmiljø

Seniorforsker