Prosjektets hovedmål

DeVID skal bidra til verdiskaping ved hjelp av kostnadseffektive løsninger og økt produktivitet for nettkunder, nettselskap og leverandørindustri.
Dette skal skje gjennom utvikling, demonstrasjon og verifikasjon.

Prosjektets varighet: 2012-2015.

Delmål som vil føre fram til hovedmålet

  • Utvikle referansearkitektur og use case-beskrivelser som et rammeverk for Smartgrids.
  • Utvikle og teste metoder for hvordan innføring av AMS og instrumentering i nettstasjoner gir muligheter til bedre nettdrift.
  • Utvikle og teste metoder for beslutningsstøtte for planlegging, vedlikehold og fornyelse av eksisterende infrastruktur sett i lys av Smartgrids-løsninger
  • Utvikle metoder for risikovurderinger i forbindelse med informasjonssikkerhet for AMS.
  • Utvikle og teste metoder for etablering og utnyttelse av forbrukerfleksibilitet.
  • Etablere en database for tilgjengeliggjøring av resultat fra prosjektet.

Delmålene vil understøttes av demonstrasjon i Smart Energi Hvaler og Demo Steinkjer – og gjennom dette gjøre resultatene mer sikre å ta i fullskala bruk.