Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Verdiskaping fra fiskeflåten

Verdiskaping fra fiskeflåten

Publisert 21. september 2016

For hvert årsverk knyttet til fiske og fangst skapes det 1,7 årsverk i andre deler av verdikjeden.

Illustrasjon av verdikjede fiske og fangst

Det er første gang det er gjennomført en analyse som viser betydningen av aktiviteten i fiskeflåten både framover og bakover i verdikjeden. SINTEFs ringvirknings- og verdiskapingsanalyser for sjømatnæringen har i flere år vært viktig for å formidling av næringens betydning både politisk og i samfunnsdebatten. Det er imidlertid slik at bidrag til BNP og sysselsetting som genereres av aktiviteten i fangstleddet ikke kommer så veldig godt fram i denne typen overordnet analyse.

Beregningene viser at for hver krone i produksjonsverdi fra fiskeriene skapes det en produksjonsverdi i resten av verdikjeden og i annet næringsliv for kr. 3,50. Av dette er ca. kr. 2,30 virkninger framover og kr. 1,20 virkninger bakover i verdikjeden. For hvert årsverk knyttet til fiske og fangst genereres det 0,8 årsverk framover og 0,9 årsverk bakover i verdikjeden.

Virkninger bakover i verdikjeden betyr at fangstleddet etterspør varer og tjenester som leveres fra det øvrige næringslivet (underleverandører) mens virkninger framover i verdikjeden er det fangstleddet leverer av varer og tjenester som andre næringer og virksomheter kan utnytte, som f.eks. at råstoff videreforedles i fiskeforedlingsindustrien.

Ekstra verdier i restråstoffet

Prosjektet har også sett på hvilke mengder av direktelevert pelagisk fisk og restråstoff fra flåte og industri som går til produksjon av fiskemel og –olje, som er ingredienser i fôret til oppdrettsfisken. I 2015 leverte norske fabrikker ca. 105 000 tonn fiskemel til fôrproduksjon og det ble omsatt ca. 1,7 mill. tonn fiskefôr til norske havbruksselskap.

Potensialet for å utnytte mer restråstoff fra fiskeri er fortsatt stort. I 2015 var utnyttelsesgraden for restråstoff fra torsk og torskeartet fisk på 48 prosent. Fra den kystnære flåten ivaretas ca. 80 % av restråstoffet, mens den havgående flåten kun ivaretar omlag 7%. Fra de pelagiske fiskeriene blir imidlertid alt restråstoffet utnyttet.

Prosjektet er finansiert av FHF.