Til hovedinnhold

Avdeling Transportforskning

Avdeling Transportforskning

Forskningssjef

Vi leverer kunnskap og løsninger om dagens og framtidas transportsystemer. Vår forskning er basert på tverrfaglighet og samhandling, ut fra en visjon om at all transport skal gjennomføres sikkert, effektivt, miljø- og klimavennlig. Forskningen har et teknologisk utgangspunkt, og utnyttelse av mulighetene som ny teknologi gir er viktig i mye av vår forskning.

Klode med natur og infrastruktur
SINTEF forstår og utvikler framtidas transportsystem. Bildekilde: Shutterstock

SINTEF forstår og utvikler framtidas transportsystem

  • Våre strategiske forskningsområder er teknologi, atferd og verktøy-/metodeutvikling.
  • Våre ansatte har bred og tverrfaglig kompetanse: ingeniørkompetanse med veg- og trafikkfag, IKT, fysikk, statsvitenskap, psykologi, økonomi, logistikk. Flere av våre forskere har doktorgrad.
  • Vi har kunder både fra næringsliv og offentlig sektor, og samarbeider med NTNU og andre FoU-institusjoner nasjonalt og internasjonalt.

 Aktuelt


 "Konsekvenser for bruk av adaptiv cruisekontroll i Norge" har nå fått prosjektside. 


"Metode for vurdering av effekter av Vegtilsynets virksomhet" har nå fått prosjektside. Se den her


Gjenerverv av førerett i prøveperioden har nå fått prosjektside. Se den her


 SAMT-prosjektet har nå fått prosjektside. Se den her


DYNAMO-prosjektet har nå fått prosjektside. Se den her


SMiO-prosjektet har nå fått prosjektside. Se den her

Fagområder

Publikasjoner

kompetanse

Autonome transportsystemer

Selvstyrende kjøretøy vil gjøre det både enklere, sikrere, mer effektivt og mer miljøvennlig å transportere personer og gods i fremtidens transportsystem. Selvstyrende kjøretøy krever mindre areal, noe som er spesielt viktig i byer. Trafikken kan pakkes tettere gjennom at avstanden mellom kjøretøy kan reduseres, noe som gir økt kapasitet i vegnettet. Trafikken blir sikrere fordi man unngår ulykker som skyldes menneskelige feil.

Forskningsleder
907 52 968
Les mer om ekspertisen

Kollektivtransport

Befolkningsveksten i byområder gjør det nødvendig å legge til rette for at flere reiser med miljø- og klimavennlige transportformer som kollektiv-, gang- eller sykkeltrafikk. Nasjonal transportplan 2014-2023 sier at all vekst i persontrafikk i storbyområdene skal tas med disse transportformene.

Forskningsleder
907 52 968
Les mer om ekspertisen

Smart datafangst

Data fra bilens sensorer kan gi oss svar på utfordringer knyttet til blant annet sikkerhet, miljø og klima. I tillegg kan data samles inn fra smarttelefoner for å registrere for eksempel myke trafikanters bevegelse. På denne måten er det mulig å analysere personers reisemønster relatert til om de går, sykler eller tar buss.

Forskningsleder
907 52 968
Les mer om ekspertisen

Transportmodeller og -analyser

Det er komplekse sammenhenger som styrer transportbehovet og transportmønsteret i et moderne samfunn. Samtidig er det viktig at transporten foregår så effektivt, sikkert og miljøvennlig som mulig. Det utvikles stadig mer avanserte modeller og -verktøy for å gjennomføre transportanalyser og finne frem til tiltak og virkemidler for å forbedre transportvirksomheten.

Les mer om ekspertisen

Transportsikkerhet

Transportsikkerhetsarbeidet i Norge bygger på en nullvisjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte og hardt skadde i transportsektoren. Dette innebærer at transportsystemet, transportmidlene og regelverket må utformes slik at det fremmer trafikksikker atferd, og at menneskelige feilhandlinger ikke fører til alvorlige ulykker og skader.

Forskningsleder
907 52 968
Les mer om ekspertisen

Kontaktinformasjon

Postadresse
SINTEF Teknologi og samfunn
Avdeling Transportforskning
Postboks 4760 Sluppen
7465 Trondheim

Fakturaadresse
Stiftelsen SINTEF
c/o Fakturamottak
Postboks 4515
8608 Mo i Rana

I feltet "Deres referanse" skal bestillers ansattnr. oppgis. Det er svært viktig av hensyn til skanning. Leverandører kan også sende faktura elektronisk til 4515@invoicecenter.net

Besøksadresse
SINTEF Teknologi og samfunn
Avdeling Transportforskning
S. P. Andersensvei 5, Lerkendal

Forskningssjef:  Roar Norvik
Avdelingskoordinator: Eva Hammer
Avdelingskoordinator:  Nina Merete Husby

Medarbeidere

Navn
Petter Arnesen
Tittel
Forsker
Telefon
980 83 886
Avdeling
Transportforskning
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn
Navn
Sahar Babri
Tittel
Forsker
Telefon
942 69 688
Avdeling
Transportforskning
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn
Navn
Dag Eiliv Bertelsen
Tittel
Seniorforsker
Telefon
982 45 165
Avdeling
Transportforskning
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Astrid Bjørgen

Seniorrådgiver
Navn
Astrid Bjørgen
Tittel
Seniorrådgiver
Telefon
911 12 603
Avdeling
Transportforskning
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Erlend Dahl

Master i datateknikk
Navn
Erlend Dahl
Tittel
Master i datateknikk
Telefon
934 25 078
Avdeling
Transportforskning
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Trond Foss

Seniorrådgiver
Navn
Trond Foss
Tittel
Seniorrådgiver
Telefon
926 04 226
Avdeling
Transportforskning
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn
Navn
Anders Kroksæter
Tittel
Seniorrådgiver
Telefon
930 37 597
Avdeling
Transportforskning
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Lone-Eirin Lervåg

Forsker/dr.gradsstipendiat
Navn
Lone-Eirin Lervåg
Tittel
Forsker/dr.gradsstipendiat
Telefon
932 27 719
Avdeling
Transportforskning
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn
Navn
Olav Kåre Malmin
Tittel
Rådgiver
Telefon
930 58 632
Avdeling
Transportforskning
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Solveig Meland

Seniorforsker
Navn
Solveig Meland
Tittel
Seniorforsker
Telefon
932 11 017
Avdeling
Transportforskning
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Dagfinn Moe

Seniorforsker
Navn
Dagfinn Moe
Tittel
Seniorforsker
Telefon
926 19 414
Avdeling
Transportforskning
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Terje Moen

Seniorrådgiver
Navn
Terje Moen
Tittel
Seniorrådgiver
Telefon
926 19 416
Avdeling
Transportforskning
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Roar Norvik

Forskningssjef
Navn
Roar Norvik
Tittel
Forskningssjef
Telefon
900 43 270
Avdeling
Transportforskning
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn
Navn
Robert Opland
Tittel
Ingeniør
Telefon
932 99 766
Avdeling
Transportforskning
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Terje Reitaas

Forskningsleder
Navn
Terje Reitaas
Tittel
Forskningsleder
Telefon
907 52 968
Avdeling
Transportforskning
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn
Navn
Hanne Seter
Tittel
Forsker
Telefon
950 68 230
Avdeling
Transportforskning
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Jo Skjermo

Forsker
Navn
Jo Skjermo
Tittel
Forsker
Telefon
922 36 618
Avdeling
Transportforskning
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Anders Straume

Seniorforsker
Navn
Anders Straume
Tittel
Seniorforsker
Telefon
930 58 601
Avdeling
Transportforskning
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn