Til hovedinnhold

Innovasjon i helsesektoren

Innovasjon i helsesektoren

Senior forretningsutvikler

Vår spisskompetanse er metoder og verktøy for god brukermedvirkning og samskaping i hele innovasjonsprosessen – fra behov til implementering av ny løsning.

Faggruppe Innovasjon i helsesektoren er en tverrfaglig forskningsgruppe som bidrar til nye og forbedrede tjenester i helse- og omsorgssektoren. Vårt fokus er behovsdrevet innovasjon, tjenesteinnovasjon og tjenestedesign. Våre kunder og oppdragsgivere er myndigheter, kommuner, helseforetak og næringsliv. Faggruppen har siden 2005 ledet InnoMed - Nasjonalt program og kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon i helsesektoren (www.innomed.no) på oppdrag fra Helsedirektoratet .

Vår spisskompetanse er metoder og verktøy for god brukermedvirkning og samskaping i hele innovasjonsprosessen – fra behov til implementering av ny løsning. Brukeren er både pasienter, pårørende, helsepersonell-/ledere i helse- og omsorgstjenesten. Vi har fem grunnprinsipper vi jobber etter for å bidra til utvikling av gode, effektive og brukervennlige tjenester:

MENNESKEFOKUSERT
Vi fokuserer på menneskene. For å skape gode tjenester må disse være tilpasset menneskene som mottar, yter og betaler for tjenestene.

SAMSKAPENDE
Vi utvikler tjenester med mennesker, ikke for: Vi jobber med komplekse tjenester – helsetjenester – og da er det viktig å jobbe i tverrfaglige team – og bidra til at de ulike perspektivene fungerer sammen.

HELHETLIG
Vi arbeider helhetlig: Det er viktig å forstå helheten av tjenesten, før man går inn og gjør endringer. I tjenester inngår gjerne fysiske og digitale møtepunkt mellom de som yter tjenester og de som mottar tjenester.

KONTINUERLIG TEST OG ENDRING
Vi går flere runder, og er opptatt av å teste ut så tidlig som mulig: De beste løsningene utvikles ved å være tett på, ta små skritt og gå mange runder. Det hverken er effektivt, hensiktsmessig eller mulig, å forstå hele problemet før vi har startet prosessen.

VISUELT OG TYDELIG
Vi arbeider visuelt: Vi erfarer at visualisering er et svært nyttig verktøy i innovasjonsprosessen. Ved å visualisere kan man forenkle det komplekse til å bli mer håndterbart. I tverrfaglige team kan man gjennom visualisering sammen få en felles forståelse av hvordan tjenesten fungerer som samsvarer med hver enkelt sitt perspektiv.

Om forskningsgruppen