Til hovedinnhold

Velferdsforskning

Velferdsforskning

Gruppe for Velferdsforskning driver forskning og evaluering for å utvikle bedre velferdstjenester, et inkluderende arbeidsliv og en skole som skaper gode læringsløp.

Gruppe for Velferdsforskning

Sykdom, uførhet og en aldrende befolkning krever gode arbeids- og velferdstjenester, slik at flest mulig kan delta i arbeidslivet. Forebygging av frafall og utstøting blant unge er spesielt viktig.

Vi har bl.a. hatt prosjekter om sykefravær (oppfølging av sykmeldte og gradert sykefravær), inkluderende arbeidsliv, ulike ytelser og stønader og rådgivning i skolen. Vi har god kunnskap om hvordan arbeidsgivere, NAV, skole-/utdanningssektoren, attføringssektoren og fastlegene (primærhelsetjenesten) jobber og samhandler for å realisere et inkluderende og lærende samfunn.

Gruppe for Velferdsforskning består av forskere med fagbakgrunn innen statsvitenskap, pedagogikk og samfunnsøkonomi, og har som mål å utvikle kunnskap som skal bidra til et mer inkluderende arbeidsliv og samfunn.

 Tema

 • Sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne
 • Trygdeordninger og velferdstjenester
 • Arbeidsrettede tiltak
 • Skole - organisering, gejnnomføring og frafall
 • Unge utenfor - veier inn i skole, utdanning og arbeidsliv
 • Samarbeid mellom NAV, fastleger, arbeidsgivere og arbeidstakere
 • Sykefravær og IA-avtale

 

Målsettinger med vår forskning

 • Bidra til bedre velferdstjenester, et mer inkluderende arbeidsliv og en skole som skaper gode læringsløp
 • Bidra med brikker til det puslespillet av årsaker som ligger bak frafall i skole og ekskludering fra arbeidslivet
 • Styrke forståelsen av hvilke faktorer som fremmer og hemmer gjennomføringen av politiske satsinger på arbeids- og velferdsområdet

 

Metoder

 • Spørreundersøkelser (design, gjennomføring og dataanalyse)
 • Statistiske analyser (paneldata, flernivåanalyse, forløpsanalyse)
 • Kvalitative intervjuer
 • Casestudier
 • Implementeringsstudier
 • Effektevalueringer
 • Følgeforskning
 • Metodetriagulering

 

Noen av våre pågående prosjekter

 

Noen av våre avsluttede prosjekter

 

Om forskningsgruppen