Til hovedinnhold

.

En forutsetning for et nytt og mer miljøvennlig energisystem i verden er at nye teknologier og nye energisystem blir akseptert av sluttbrukere, industri og myndigheter. Dette betinger at innsikt fra energiøkonomi, energisystemanalyse, statsvitenskap, innovasjonstudier,  teknologi- og vitenskapsstudier integreres. SINTEF samarbeider med flere nasjonale aktører på dette området gjennom FME CenSES.

Konserndirektør

Ekspertise

Logistikk – offshore, havbruk og fiske

Vi har lang erfaring i å utvikle modeller for analyse og beslutning for driftsoptimalisering av sjøbasert transport i et helhetlig verdikjedeperspektiv. Dette gjelder utvikling av rasjonelle logistikk-kjeder for oppdrettsnæring og fiskeri, knyttet både til drift av anlegg og foredling av fisk. Videre har vi lang erfaring fra optimal utnyttelse LNG globalt, via dimensjonering og bruk av tankflåten.

Forskningsleder
909 61 934
Les mer om ekspertisen

Samfunnsøkonomi

Samfunnsøkonomi er studiet av hvordan knappe ressurser kan anvendes mest mulig effektivt – altså hvordan skape høyest mulig velferd for samfunnet. SINTEFs mål er å gi aktører i offentlig og privat sektor et godt beslutningsgrunnlag når de står overfor problemer som ikke kan løses på en god måte kun ved bedriftsøkonomisk metode.

Senior forretningsutvikler
982 91 149
Les mer om ekspertisen

Samfunnsøkonomisk analyse i olje og gass

Vi forsker på regionaløkonomiske og demografiske effekter av olje- og gassvirksomhet, der vi ser på direkte virkninger og ringvirkninger av næringsaktivitet.  I tillegg ser vi på demografiske forhold, som for eksempel regionenes kunnskapsbase og utdanningstilbud som forutsetning for å ha en levende olje- og gassregion i tynt befolkede områder, slik som i Barentsregionen.

Les mer om ekspertisen

Prosjekter

Nyheter