Til hovedinnhold

140-3 Tilstandskontroll av høyspentkabel

140-3 Tilstandskontroll av høyspentkabel

Forsker

140-3 Tilstandskontroll av høyspentkabel - Måling av elektriske delutladninger

Det er i dag installert 140 000 km jordkabler i det norske nettet. Med typisk kabellengde på 0,5-1 km, betyr det at det også er omlag 100 000 skjøter installert i det norske distribusjonsnettet. En betydelig andel av det norske kabelnettet er nå eldre enn forventet levetid som er 30 år. I tillegg har skjøtene kortere forventet levetid enn selve kabelen.

I tillegg vil en innføring av intermitterende fornybar produksjon (f.eks. sol- og vindkraft) i nettet vil laststrømmen øke betydelig, og endringene vil være raskere og ha større verdi. Den raske endringen i laststrøm vil medføre mekaniske problemer i isolasjonssystemet og langs grenseflater på grunn av forskjeller i termisk utvidelseskoeffisient i ulike deler av kabelen. Det er derfor behov for pålitelige metoder for tilstandskontroll.

For å undersøke tilstanden på kabler benyttes blant annet måling en elektriske delutladninger (delvis kortslutning av isolasjonssystemet). Av måletekniske årsaken utføres dette ved andre frekvenser enn 50 Hz som er frekvensen kablene blir påtrykt i drift.

Vesentlig for dette prosjektet vil være å måle og analysere større datamengder fra utladninger i kabler med påmontert kabelutstyr (skjøt og endeavslutning) hvor ulike defekter er introdusert. Hensikten vil være å karakterisere delutladningene fra defekten, og hvordan frekvensen på den påtrykte spenningen påvirker delutladningene.

Metodikken som anvendes er ny og vil bli brukt til å utvikle mer pålitelige og robuste tilstandsindikatorer for jordkabler i distribusjonsnettet. Dette arbeidet inngår i et pågående forskningsprosjekt ved SINTEF Energi, Avd. for Elkraftteknologi, der de største nettselskapene i Norge samt en norsk kabelprodusent deltar.

Det vil være mulighet for å videreføre arbeidet i prosjekt- og masteroppgave ved Inst. for Elkraftteknikk, NTNU.

I tilknytning til SINTEF-prosjektet tilbys en oppgave med følgende tema:

  • Å sette seg inn i problemstillingen, både praktisk og teoretisk
  • Etablere en oversikt over anvendte metoder for analyse av delutladninger
  • Delta i produksjon av prøveobjekter
  • Bruke et ferdig testoppsett og måle delutladninger i relevante prøveobjekter
  • Systematisere og analysere utladningsdata/store datamengder (i for eksempel Matlab)

Forutsetninger

  • Interesse for elektroteknikk/ elkraft
  • Interesse for eksperimentelt arbeid
  • Grunnleggende kjennskap til elektroteknikk og numeriske verktøy (for eksempel Matlab)

Søknadsprosedyre

Søknadsfristen gikk ut 28. februar.