Til hovedinnhold

140-1 Ren kabel

140-1 Ren kabel

140-1 Effekt av forurensninger på høyspent sjøkabelisolasjon

Elektriske høyspentkabler bruker i hovedsak kryssbundet polyetylen (PEX) som isolasjonsmateriale. I høyspenningskabler (36kV og høyere) er defekter eller forurensninger i isolasjonen i kabelen de vanligste feilene; derfor er kvaliteten til isolasjonsmaterialet som oftest det som definerer hvilken spenning kabelen tåler og hvor lang levetid den har.

Under produksjonen av PEX-kabler kan det i noen tilfeller oppstå forurensninger. Et eksempel på slike forurensninger er små partikler med oksidert ("brent") polymer (se bildet). Slike og andre forurensninger er svake punkter i isolasjonen som over tid i drift kan utvikle seg til en begynnende feil og til slutt forårsake elektrisk gjennomslag med påfølgende kabelhavari.

Ved SINTEF Energi jobber vi for tiden med å studere hvordan ulike forurensninger i polymerisolasjon påvirker isolasjonsmaterialet i høye elektriske felt. Vi lager prøver av isolasjonsmaterialet med kunstig produserte forurensninger av kjent type. Disse prøvene blir så utsatt for høye elektriske felt, og både den elektriske responsen, herunder delutladninger, samt andre typer responser blir målt.

Arbeidet vil inngå i et pågående prosjekt finansiert av norsk og internasjonal kabelindustri samt Norges Forskningsråd. Prosjektet blir ansett som viktig i arbeidet med å øke påliteligheten for neste generasjon høyspente sjøkabler.

Oppgaven består i å

  • Sette seg inn i problemstillingen
  • Utføre elektriske målinger (delutladninger) og andre målinger på relevante prøveobjekter under høyspenning
  • Analysere og tolke måledataene
  • Skrive rapport

Det vil bli gitt en grundig innføring i arbeidet som skal gjøres. Hovedtyngden vil bli på den eksperimentelle delen (målinger). Prøveobjektene vil bli produsert på forhånd.

Forutsetninger

  • Interesse for laboratoriearbeid
  • Interesse for elkraft- og måleteknikk
  • Arbeidet vil passe godt for studenter med bakgrunn fra energi og miljø, teknisk fysikk eller nanoteknologi, men andre studieretninger kan også være aktuelle

Søknadsprosedyre

Søknadsfristen gikk ut 28. februar.


 

En partikkel av oksidert plastmateriale (brun/rød) i elektrisk isolasjon for høyspentkabel. Slike partikler er svake punkter i isolasjonen og kan forårsake elektrisk gjennomslag.