Til hovedinnhold

162-6 Biodrivstoff fra konvensjonelle raffinerier

162-6 Biodrivstoff fra konvensjonelle raffinerier

Tekno-økonomisk modellering av biodrivstoffproduksjon i raffineriprosesser

Verdikjedemodell for produksjon av flytende biodrivstoff basert på gassifisering og Fischer Tropsch syntese.
Verdikjedemodell for produksjon av flytende biodrivstoff basert på gassifisering og Fischer Tropsch syntese.

Bakgrunn
Denne sommerjobben er en del av delprosjektet "Verdikjedeanalyse" innen prosjektet GAFT "Gasification and Fischer Tropsch Biofuels". I dette prosjektet jobber vi for å demonstrere den tekniske og økonomiske gjennomførbarheten av flytende biodrivstoff fra lavverdi biomasse (f.eks. skogsrester og organisk avfall) via gassifisering og Fischer Tropsch syntese.

I GAFT jobber vi med eksperimenter, simuleringer og tekno-økonomiske studier. Figur 1 viser verdikjedemodellen som er brukt i GAFT.

Hovedmålet for sommerjobben er å bidra til å utvikle tekno-økonomiske modeller av oppgraderingen av Fischer-Tropsch produkter basert på konvensjonelle raffineriprosesser. Modelleringen inkluderer kjemisk karakterisering av Fischer-Tropsch-produkter og fraksjoner fra petroleumsdestilleringen, kostnader, samt masse- og energibalanser for hvert system.

Oppgaven er viktig for å kunne muliggjøre bruk av eksisterende petrokjemisk infrastruktur i Norge for å produsere flytende biodrivstoff.

Oppgaven består i

  • Å sette seg inn i problemstillingen.
  • Kjemisk karakterisering av Fischer Tropsch-produkter og sammenligning med fraksjoner fra petroleumsdestillering, basert på data i litteraturen.
  • Beskrivelse og modellering av raffineriteknologier som kan oppgradere Fischer Tropsch-produkter til flytende biodrivstoff med markedskvalitet.
  • Å skrive rapport, som bidrar til en senere publikasjon.

Forutsetninger

  • Interesse for biodrivstoff og tekno-økonomiske analyser.
  • Interesse for kjemiske og termokjemiske prosesser.

Medveileder  Roger Khalil