Til hovedinnhold

140-2 Gjennomslagsmekanismer i dielektriske væsker

140-2 Gjennomslagsmekanismer i dielektriske væsker

Sjefforsker

Gjennomslagsmekanismer i dielektriske væsker for høyspenningsisolasjon

Bakgrunn
Dielektriske væsker brukes til isolasjon i elkraftkomponenter som for eksempel transformatorer, der nye miljøvennlige vegetabilske estere kan erstatte mineralolje. For andre anvendelser finnes flere spesialiserte syntetiske væsker, men design av optimale isolasjonsvæsker krever kunnskap om fysikken som driver frem et gjennomslag. Fenomenet før gjennomslag kalles ofte en streamer, se figur. Streamere kan gå veldig raskt, flere hundre kilometer i sekundet og sender ut lys når de propagerer. Det antas at lysemisjon fra streamerspissen er et viktig element i gjennomslagsmekanismen.

Hovedmålsettingen til denne sommerjobben er å gjennomføre eksperimenter på ulike væsker i et etablert oppsett. Dette vil bidra til en bedre forståelse av hvordan lysemisjon fra gjennomslag i isolasjonsvæsker oppfører seg.

Ved SINTEF Energi arbeider vi for tiden med et større prosjekt som søker forståelse av gjennomslagsmekanismer i isoleringsvæsker, finansiert av norsk og internasjonal elkraftindustri, samt Norges Forskningsråd. Prosjektet blir ansett som viktig i arbeidet med utviklingen av nye isolasjonsvæsker. Arbeidet i sommerjobben vil inngå som en del av dette prosjektet og resultatene fra eksperimentene vil bli brukt i pågående modelleringsarbeid.

Det vil være mulighet for å videreføre arbeidet i prosjekt- og masteroppgave ved NTNU.

Mikroskopbilder av tidsutvikling til en streamer i isolasjonsvæske. Det sterke elektriske feltet nær nåla, i overkant av bildene har gitt opphav til en streamer, en elektrisk ladet gasskanal, som vokser fra nåla mot planet, i underkant av bildene. Om streameren vokser langt nok til å nå planet oppstår det et elektrisk gjennomslag ("kortslutning"). (Foto: SINTEF/Dag Linhjell)

Oppgaven består i å

  • Sette seg inn i problemstillingen
  • Utføre målinger på isolerevæsker under høyspenning i det eksisterende oppsettet
  • Analysere og tolke måledataene
  • Formidle resultatene (muntlig og evt. skriftlig i form av en rapport)

Det vil bli gitt en grundig innføring i arbeidet som skal gjøres. Hovedtyngden vil bli på den eksperimentelle delen (målinger).

Forutsetninger

  • Interesse for laboratoriearbeid og måleteknikk
  • Interesse for materialfysikk og elkraftteknikk
  • Arbeidet vil passe godt for studenter med bakgrunn fra energi og miljø, teknisk fysikk eller nanoteknologi, men andre studieretninger kan også være aktuelle

Medveiledere Øystein Hestad   og   Dag Linhjell