Til hovedinnhold

125-8 Fremtidens nordiske kraftsystem

125-8 Fremtidens nordiske kraftsystem

Samkjøringsmodellen på det framtidige nordiske kraftsystemet – dataoppdatering og analyser

Bakgrunn
Det norske kraftsystemet forventes å gjennomgå forandringer og møte nye utfordringer som konsekvens av Norges og Europas tiltak for å redusere klimagassutslippene. Dette kan både handle om endringer i produksjonsmiksen, sterkere integrasjon med Europa og endringer i etterspørselsmønstre. Gjennom scenarioanalyser av kraftsystemet søker vi i prosjektet "Norwegian Energy Road Map 2050" og forskningssenteret CenSES å belyse hvordan kraftsystemet kan utvikles for å tilpasses og støtte omleggingen til et lavutslippssamfunn i Norge.

Samkjøringsmodellen er en fundamental kraftmarkedsmodell som er mye brukt av aktører i det nordiske markedet til bl.a. kraftmarkedsanalyse, prisprognostisering, produksjons-planlegging av vannkraften og utbyggingsplanlegging.

Oppgaven vil bestå i å oppdatere og kjøre et datasett for Samkjøringsmodellen som representerer det fremtidige nordiske kraftsystemet. I første omgang er målet å kalibrere datasettet til nåsituasjonen ved å oppdatere datagrunnlaget til 2016 og sammenholde med empirien for samme år. Dernest gjøres initielle analyser for mulige framtidssituasjoner definert av scenarier for hvordan Norge kan søke å tilfredsstille sine klimamål, eksempelvis definert av framtidige etterspørselsbaner utviklet i forskningssenteret CenSES.

Oppgaven består i å:

  • Sette seg inn i grunnleggende bruk av Samkjøringsmodellen og det eksisterende nordiske datasett
  • Oppdatere datasett for Samkjøringsmodellen fra basisår 2010 til basisår 2016 (bl.a. tilsig, vind/sol, eksogene priser, etterspørsel og kraftverksportefølje)
  • Gjøre analyser på datasettet for 2016 og prognoser for framtidige år – dokumentere analysene.

Oppgaven er knyttet til prosjektet "Norwegian Energy Road Map 2050" og forskningssenteret CenSES

Forutsetninger

  • Grunnleggende kjennskap til kraftmarkeder og kraftsystemet
  • Grunnleggende kjennskap til programmering / scripting og datahandtering

Medveiledere   Linn Emelie Schäffer  og Marte Fodstad