Til hovedinnhold

125-6 Fleksible apparater i norske husholdninger

125-6 Fleksible apparater i norske husholdninger

Forsker

Analyse av typisk forbruk for ulike elektriske apparater i norske husholdninger, og vurdering av potensiale for fleksibilitet

Forbrukerfleksibilitet for en husholdningskunde med elkjel for vannbåren varme
Forbrukerfleksibilitet for en husholdningskunde med elkjel for vannbåren varme

Bakgrunn
Forskningsprosjektet "Modellering av fleksible ressurser i fremtidens distribusjonsnett" (ModFlex, 2016-2019) ved SINTEF Energi, har som målsetting å utvikle modeller for forbruk og produksjon for ulike fleksible ressurser i distribusjonsnettet, og analysere hvordan potensialet for fleksibilitet kan brukes uten at det introduseres nye belastningstopper, pga gjeninnkoblingseffekt.

Begrepet fleksibilitet kan defineres som situasjonsavhengig og tidsbegrenset respons på et insentiv, f.eks. forbruk som kobles ut for en begrenset periode. Med økende andel effektkrevende apparater, som også er energieffektive, er trenden i distribusjonsnettet at effektforbruket øker, men brukstiden av nettet avtar. Det er også en økende utbredelse av produksjon i distribusjonsnettet – helt ned til enkeltkunder som har installert solcellpanel på taket. Disse trendene har ført til økt fokus på fleksibilitet, som et mulig alternativ for å kunne utsette nettinvesteringer.

Denne studien vil basere seg på målinger gjort av strømforbruket til ulike elektriske apparater i norske husholdninger. Målingene er gjort med en tidsoppløsning på 1 minutt. I studien skal disse data analyseres for å finne "typisk oppførsel" til ulike elektriske apparater, for deretter å vurdere hvordan dette endrer seg ut fra eksterne parametre som f.eks. temperatur, sesong, ukedag o.l. Enkelte elektriske apparater er fleksibel i bruk (dvs. de kan kobles ut for en begrenset periode, eller starttidspunktet kan flyttes o.l.), og i studien skal det også analyseres i hvor stor grad ulike apparater er fleksible og når denne fleksibiliteten typisk er tilgjengelig.

I studien skal det også gjennomføres et litteraturstudie for å kartlegge hva som er status for forbrukerfleksibilitet (demand response) i andre Europeiske land, og i hvor stor grad dette utgjør en ressurs i distribusjonsnettet.

Oppgaven består i å

 • sette seg inn tematikken forbrukerfleksibilitet,
 • sette seg inn i informasjon om strømforbruket til norske husholdningskunder
 • litteraturstudie "demand response/forbrukerfleksibilitet" i Europa,
 • analyse måledata fra ulike elektriske apparater i norske husholdninger,
 • beregne typiske forbruksprofiler for de ulike apparatene,
 • vurdere/analyse om/hvordan forbruk endrer seg ut fra temperatur, sesong, ukedag o.l.
 • vurdere potensialet for fleksibilitet for utvalgte elektriske apparater i en husholdning,
 • vurdere sannsynlighet for at fleksibilitet er tilgjengelig (dvs. forbruk kan kobles ut)
 • dokumentere arbeidet i en rapport.

Forutsetninger

 • Interesse for og kjennskap til elkraft og strømforbruk
 • Programmeringskunnskaper og kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i) Excel eller evt. MATLAB

Medveileder  Merkebu Zenebe Degefa