Til hovedinnhold

125-4 Modellering av fremtidens elektrisitetsmarked

125-4 Modellering av fremtidens elektrisitetsmarked

Modellering av reservekrav i en fundamental hydrotermisk markedsmodell

Bakgrunn
Det framtidige europeiske kraftsystemet vil være tettere integrert og vil omfatte en større andel av uregulerbar fornybar produksjon enn i dag. Denne utviklingen blir drevet av bl.a. et sterkere utbygd nett, miljømål satt av EU og beslutninger om nedbygging av kjernekraft. Det vil kreves at betydelige mengder effektreserver holdes utenfor energimarkedet slik at (stokastisk/usikker) produksjon fra f.eks. vind og sol til enhver tid kan balanseres.

Fundamentale markedsmodeller er mye brukt i det Nordiske markedet, bl.a. til å lage prisprognoser for elektrisitet. I slike modeller kan man legge inn krav til reservekapasitet og dermed også prognostisere reservepriser. Arbeidet knyttes til modellering av reservekapasitet i en prototype hydrotermisk markedsmodell basert på stokastisk dual dynamisk programmering. Sommerjobberen forventes å sette seg inn i hvordan modellen fungerer, gjøre noen mindre endringer i modellen og bygge opp et testdatasett. Det er en fordel om arbeidet kan videreføres i en prosjekt- og masteroppgave.

Oppgaven består i å:

  • Sette seg inn i prototype markedsmodell (C++ kode)
  • Etablere et egnet datasett til testformål
  • Teste prototype på datasett
  • Utføre evt. påkrevde endringer i modell

Oppgaven vil knyttes til relaterte prosjektaktiviteter ved SINTEF Energi.

Forutsetninger
Det er en fordel at sommerjobberen har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i):

  • Programmering (helst C/C++)
  • Lineær programmering
  • Kraftmarkeder

Medveileder