Til hovedinnhold

125-1 Dynamiske restriksjoner i det nordiske nettet

125-1 Dynamiske restriksjoner i det nordiske nettet

Pålitelighetsanalyse i en aggregert nettmodell for det nordiske kraftsystemet med dynamiske restriksjoner

Aggregert modell av det nordiske nettet
Aggregert modell av det nordiske nettet

Bakgrunn
SINTEF Energi koordinerer EU-forskningsprosjektet GARPUR, som handler om utvikling av risikobaserte eller probabilistiske metoder som kan supplere eller erstatte dagens «N-1» kriterium for drift av transmisjonsnettet. I GARPUR skal SINTEF Energi i løpet av våren 2017 gjennomføre en case-studie av det nordiske kraftsystemet der vi sammenligner «N-1» med et mer probabilistisk pålitelighetskriterium. Denne studien vil basere seg på SAMREL-metodikken utviklet i tidligere SINTEF-prosjekter. SAMREL er en metodikk for pålitelighetsanalyse av kraftsystemet som integrerer en hydro-termisk markedsmodell, utfallsanalyse med detaljerte nettrestriksjoner og lastflyt, og beregning av pålitelighetsindekser.

SAMREL tar i dag kun hensyn til statiske nettrestriksjoner (last og spenning). Oppgaven går ut på å arbeide med en nettmodell der en også kan ta hensyn til dynamiske restriksjoner. Slike dynamiske restriksjoner kan for eksempel opptre når det er stor import til Sør-Norge gjennom HVDC-overføringene til Europa og liten produksjon i Sør-Norge. Det er i dette tilfellet lite roterende masse i Sør-Norge, og de dynamiske restriksjonene kan inntreffe før restriksjonene i lastflyt. Simuleringer i SAMREL skal vise hvordan introduksjonen av dynamiske restriksjoner påvirker pålitelighetsanalysene av det nordiske kraftsystemet. Dynamiske analyser kan i praksis bare gjøres på en aggregert nettmodell, og i GARPUR-prosjektet skal SINTEF Energi også gjøre beregninger med SAMREL på en mer detaljert nettmodell. Oppgaven innebærer derfor også utfordringer knyttet til å tilpasse den aggregerte nettmodellen slik at analysene med aggregert og detaljert nettmodell blir sammenlignbare eller komplementære. En aggregert modell har også den fordelen at en kan gjøre pålitelighetsanalyser som fanger opp en større del av utfallsrommet.

Sommerjobben kan gjøres i samarbeid med den relaterte sommerjobben «Nye pålitelighetskriterier i det nordiske kraftsystemet». Det vil være mulighet for å videreføre arbeidet i prosjekt- og masteroppgave ved Institutt for elkraftteknikk, NTNU.

Oppgaven består i å

  • sette seg inn SAMREL-metodikken for beregning av kraftsystempålitelighet,
  • sette seg inn i aggregert modell for det nordiske nettet,
  • tilpasse nettmodellen til pålitelighetsanalyser med SAMREL,
  • teste utfallsanalyse med dynamiske restriksjoner og vurdere betydningen av resultatet for pålitelighetsanalyser,
  • vurdere gyldigheten av resultater fra pålitelighetsanalyser med aggregerte nettmodeller,
  • dokumentere arbeidet i en rapport.

Forutsetninger

  • Interesse for og kjennskap til kraftsystemet
  • Interesse for pålitelighet og leveringssikkerhet
  • Programmeringskunnskaper og kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i) MATLAB og PSS/E eller PowerFactory
  • Intensjonen med sommerjobben er at den skal videreføres med prosjekt- og masteroppgave ved NTNU knyttet til dynamiske analyser av utfall av HVDC-forbindelser i det nordiske kraftsystemet

Medveileder  Tor Inge Reigstad