Til hovedinnhold

smart city

#SINTEFsmartcity bidrar til utvikling av fremtidens smarte, robuste og bærekraftige byer som er gode å bo i.

Ekspertise

AMS smarte målere

Vannkraft har gjort Norge mer elektrifisert enn noe annet land. Både industrien og husholdningene har hatt god tilgang til elektrisk energi. I Norge er det vanlig å benytte elektrisk energi til oppvarming og elektrisitetsforbruket per innbygger i Norge er blant det høyeste i verden.

Les mer om ekspertisen

El-bil / mobilt lager

Fremtidens transport er elektrisk. Den kan komme fra ren elektrisk drift fra batterier, eller via omforming av hydrogen i en brenselcelle. Også hybride løsninger er en mulighet. Transport kan omfatte vanlige personbil, tunglast, skip og jernbane. Batteriet i bilene kan også brukes som mobil lager som kobles til det elektriske nett, f.eks hvis bilen står hjemme eller på parkeringsplass. Dette kan hjelpe med å redusere negative effekter i nettet forårsaket av f.eks. (hurtig)lading av biler. Nye tariffer både for uttak av energi og leveranse må kunne håndtere fremtidens smarte nett med elbil, sol, vind og avanserte elektriske utstyr (kunde, marked, nett).

Les mer om ekspertisen

Energiutnyttelse av avfall

Energiutnyttelse av avfall er den største bidragsyter til norsk fjernvarme, men mange tekniske og ikke-tekniske utfordringer gjenstår. Vi utfører grunnleggende og anvendt forskning innenfor termisk behandling av avfall med energiproduksjon. Vi har kunnskap innenfor brensel, termiske prosesser, utslipp/miljø, drift, energi, samt tekno-økonomiske og verdikjede aspekter.

Les mer om ekspertisen

Informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet er å sørge for at informasjon er tilgjengelig for de som er autorisert til å se den (konfidensialitet), at informasjonen er korrekt (integritet) og at IT-systemer og informasjonen i dem er tilgjengelige og brukbare når de behøves (tilgjengelighet). Det handler om å bringe korrekt informasjon til de rette menneskene til rett tid.

Seniorforsker/dr.gradsstipendiat
411 08 148
Les mer om ekspertisen

Inkluderende Digitalisering

Vi forsker på verktøy, metoder og teknologier som fremmer deltakelse og samhandling i digitaliseringsprosesser.Vi har lang og bred erfaring med utvikling og evaluering av velferdsteknologi og IKT-baserte velferdstjenester, elektroniske helsesystemer og tjenester, teknologier for krisehåndtering, museumssystemer og systemer for å fremme beskyttelse av kulturarv, og fra oljeindustrien.

Les mer om ekspertisen

Mikronett

Et uavhengig og sikkert energisystem er en av grunnpilarene i fremtidens samfunn. Energisystemene (generering, overføring, etterspørsel) vil bli mer desentralisert – produksjonen vil foregå nærmere kunden og omfatte teknologier som solceller, brenselceller, mikroturbiner, lagring og kombinerte varme- og energisystemer.

Les mer om ekspertisen

Miljøakustikk

Støy er et miljøproblem i vårt moderne samfunn. Den beste måten å redusere denne plagen på er gjennom god planlegging, støyminimering og å ta hensyn til hvordan folk reagerer på støy. SINTEF utvikler verktøy for å forutsi støynivåer fra de fleste støykildene i vårt samfunn. Hovedmålet vårt er å utvikle prediksjonsverktøy for bruk i støyplanlegging og støymonitorering.

Seniorrådgiver
926 96 538
Les mer om ekspertisen

Samfunnssikkerhet

Et sikkert samfunn er et samfunn som er i stand til å fungere også når det blir satt under press. Det er et samfunn hvor kritiske samfunnsfunksjoner sjelden blir satt ut av spill og hvor ulykker, naturskader og ondsinnede handlinger ikke fører til store negative konsekvenser for liv, helse, miljø og materielle verdier. Det er et samfunn hvor organisasjoner og myndigheter er i stand til å kontrollere de farene vi klarer å forutse, samtidig som vi er i stand til å håndtere de scenarioene vi ikke har vært i stand til å forutse.

Forskningsleder
982 45 158
Les mer om ekspertisen

Smart Grid fra skrivebord til virkelighet

Kommunikasjon og interaksjon mellom komponenter, systemer, aktører og forbrukere vil være sentrale elementer i fremtidens fleksible energisystem. Spesielt vil det elektriske kraftsystemet oppleve en drastisk økning i kompleksitet. Resultatet er et dynamisk system hvis oppførsel kan være vanskelig eller umulig å forutsi gjennom å betrakte enkeltkomponenter i isolasjon. For å bidra til effektiv håndtering av denne situasjonen, utfører SINTEF en rekke forskningsprosjekter med systemperspektiv, hvor vi undersøker hvordan enkeltkomponenter eller utvalgte konsepter fungerer og reagerer i samspill med andre. Våre prosjekter spenner fra simulasjon, via laboratorieforsøk til demonstrasjonsprosjekter i kraftnettet.

Les mer om ekspertisen

Nyheter

Laboratorier