Til hovedinnhold

Samhandling for bedre mestring av lettere psykiske lidelser hos unge voksne

Samhandling for bedre mestring av lettere psykiske lidelser hos unge voksne

Kategori
E Rapporter i egen rapportserie
Sammendrag

Psykiske lidelser i Norge utgjør mellom 60 og 70 milliarder kroner årlig i tapt arbeidsfortjeneste, sykepenger og andre trygdeutgifter, sosiale ytelser og behandlingskostnader, og psykiske lidelser blant ungdom og unge voksne er et økende problem. Prosjekteierne Trondheim kommune ved Enhet for psykisk helse og rus og St. Olavs Hospital ved Nidaros DPS ønsket gjennom dette forprosjektet å skape et grunnlag for utvikling av bedre tjenestetilbud for unge med lettere psykiske lidelser.

Resultatene fra behovskartleggingen pekte på et stort behov og muligheter for flere innovasjonsløp knytet til problemstillingen. Valg av fokusområde for utvikling av ideer til konsept er basert på fremtredende funn fra behovskartleggingen som omhandlet fastlegen sin viktige rolle både for brukeren/pasienten og de samarbeidende helsetjenestene. Identifisering og diagnostisering av psykisk lidelse kan være vanskelig. Fastlegene selv ønsker kompetanseutvikling med tanke på psykisk helse og mer veiledning fra spesialisthelsetjenesten.
Emneord
psykisk helse; samhandling; mestring; unge voksne; tjenesteinnovasjon
Oppdragsgiver
St.Olavs hospital, Div. psykisk helsevern og Trondheim kommune Enhet for psykisk helse
Språk
Norsk
År
2016
ISBN
9788214069556
Dokumentlenke
Bestill rapport fra
Publikasjons-id
SINTEF A28095