Til hovedinnhold

Egenmestring i behandling av fedme. Pasienten som aktiv deltager

Egenmestring i behandling av fedme. Pasienten som aktiv deltager

Kategori
E Rapporter i egen rapportserie
Sammendrag
Antallet personer med overvekt og fedme har økt de siste årene. Fedme er forbundet med økt risiko for blant annet hjerte- og karsykdommer og utvikling av diabetes. Samlede samfunnsomkostninger relatert til sykdommer knyttet til fysisk inaktivitet, overvekt og usunt kosthold anslås til 1-2 % av BNP. Behandlingstiltak kan derfor anses som lønnsomt i det lange løp. For å utforske brukernes reelle behov og få idéer til hvordan pasientene kan styrkes er det gjennomført semi-strukturerte intervju blant helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten og pasienter. Det er også utført observasjoner på venterom og deltagelse på Startkurs. I tillegg har man gjort et litteratursøk på temaet "Empowerment" og fedmebehandling og sett på resultater fra inn- og utland. Deretter er det, i en samskapende prosess med St. Olavs Hospital, utviklet flere idéer til konsepter som kan bidra til å gjøre fedmebehandlingen bedre for både pasienter og helsepersonell. Hovedfunn fra intervju viser at både pasienter og helsepersonell mener at informasjon, kunnskap, motivasjon og individuell tilpasning er viktige suksesskriterier, om man skal lykkes med å endre levevaner på lang sikt. Pasienter mener at de får for lite informasjon om hva som skal skje i behandlingen og helsepersonell opplever at mange pasienter ikke oppfatter og/eller nyttiggjør seg informasjon som blir gitt. Både pasienter og helsepersonell ser også at det er mye uutnyttet ventetid i løpet av behandlingen. Helsepersonell ønsker seg i tillegg flere måter å samhandle mellom spesialist- og primærhelsetjenesten.
Emneord
fedme; forebygging; verktøy
Oppdragsgiver
St. Olavs Hospital, Fedmepoliklinikken og Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon
Språk
Norsk
År
2016
ISBN
9788214069549
Dokumentlenke
Bestill rapport fra
Publikasjons-id
SINTEF A28091