Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Stabilitet og stabilitetsmarginer for mindre fiskefartøy

Stabilitet og stabilitetsmarginer for mindre fiskefartøy

Publisert 28. januar 2013

Det er utført flere analyser som viser at sjarkflåten/den mindre kystflåten er betydelig overrepresentert når det gjelder dødsulykker i norsk fiskeri. Hovedmålet i dette prosjektet er å utvikle et kunnskapsgrunnlag for eventuelle nye forskriftskrav for å unngå forlis/havarier i den mindre fiskeflåten forårsaket av dårlig stabilitet.

Bakgrunnen for et nytt utredningsprosjekt på fartøysikkerhet/stabilitet/stabilitetsmarginer for den minste kystfiskeflåten er et forslag fra Norges Fiskarlag knyttet til en prosess ved å utarbeide og eventuelt endelig vedta en ny konstruksjonsforskrift for fiskefartøy fra 6,0 til 15 meters lengste lengde.  

Både fiskerinæringen og sjøfartsmyndighetene ser behov for å framskaffe noe mer inngående kunnskap om årsaksforhold ved de relativt mange forlis- og havariulykkene som har skjedd i liten kystfiskeflåte, da også utover de rapporter som Statens havarikommisjon for transport har utarbeidet de siste årene.

Følgende hovedtema skal analyseres og dokumenteres i prosjektet:

1)      Årsaksforhold ved forlis/havarier i kystflåten under 10,67 og mellom 10,67 og 15 meter, samlet analyse for de siste 20 - 22 år.

2)      Flåteoversikt for fiskefartøy fra 8,0 til 10,66 meter lengste lengde. Lage en oversikt over antall fartøyer i de ulike lengdegrupper og etter byggeår, samt seriebygde og ikke seriebygde fartøy.

3)      Vektsanalyser og forenklet stabilitetssjekk for noen typiske fartøyer og driftsformer i gruppen under 10,67 meter lengste lengde.

4)      Stabilitetsmarginer: Utrede "mulighetsrom" for endringer på fartøyer med lave stabilitetsmarginer.

Prosjektvarighet

03.09.2012 - 30.03.2013