Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi er også overført til det nye selskapet.

SFI MOVE

SFI MOVE

Publisert 2. januar 2017

SFI MOVE er et femårig program for forskningsbasert innovasjon. MOVE ønsker blant annet å finne nye og kostnadseffektive metoder for installasjon og vedlikehold av flytende offshore vindturbiner.

Grafisk bilde av fremtidens subsea-løsninger

MARINTEK startet forskningsprogrammet sammen med NTNU og SINTEF Fiskeri og Havbruk i 2015. Hovedaktørene på NTNU er Institutt for Marin teknikk og den marintekniske avdelingen i Ålesund.

Hovedmålet for programmet er å videreutvikle miljøene til et ledende senter for forskning og innovasjon for krevende marine operasjoner. Vi ønsker også åbidra til økt kunnskap og bedre hjelpemidler og metoder for å fremme sikre og effektive operasjoner, og dermed styrke konkurransekraften til norsk maritim næring.

Programmet er en "SFI" (Senter for forskningsdrevet innovasjon) og støttes med 50% av Norges Forskningsråd. Øvrig finansiering dekkes av næringen (Statoil, Statkraft, den maritime klyngen i Møre) i tillegg til egenandel fra programdeltakerne. Programmet vil ha en varighet på 5 år, med mulighet for ytterligere 3 år. Totalbudsjettet er ca. 200 millioner kroner, avhengig av næringens bidrag i en nå meget trengt situasjon.

Innovasjon fremmes ved å dekke hele utviklingsløpet:

  • Utvikling av ny teori og analysemetoder
  • Forenkling og implementering i simulator for praktisk testing og opplæring
  • Implementering i industrien, for fysisk testing og justering

De teoretiske studiene er delt i to. I en første del søker man å se på konstruksjonsskip som arbeidsplattform og finne omforente kriterier for arbeidsevne og effektivitet, og i hvor stor grad denne kan knyttes til tekniske eller menneskelige faktorer. I en andre del skal teoretisk kunnskap og regnemodeller for nye og særlig krevende marine operasjoner videreutvikles.

Ut fra prioritering gjort av næringen, vil man i første omgang studere:

  • Nye og kostnadseffektive metoder for installasjon og vedlikehold av faste og flytende offshore vindturbiner.
  • Operasjoner under krevende værforhold, for utvidelse til helårs virksomhet.
  • Operasjoner på ekstreme havdyp, herunder dypvanns mineralutvinning.
  • Senere kan det bli aktuelt å se på ulike problemstillinger knyttet til operasjoner under arktiske forhold.
Seniorrådgiver
+47 926 59 432

Prosjektvarighet

2015 - 2020