Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Ph.D prosjekt om HMS i fiskeflåten

Ph.D prosjekt om HMS i fiskeflåten

Publisert 8. november 2011

I dette prosjektet brukes antropologisk metode og teori for å studere helse, miljø og sikkerhet i fiskeflåten.

Feltarbeid på ulike fartøy, intervju med sentrale aktører og spørreundersøkelser blant aktive fiskere er vesentlige tilnærminger. Gjennom økt innsikt i fiskeres yrkeshverdag, arbeidsforhold og arbeidspraksis, samt fokus på ulike organisatoriske nivå, gjeldende regelverk og myndighetens tilsynsrolle er målet å bidra til økt kunnskap om forhold som påvirker sikkerheten i det daglige. Forholdene i fiskeflåten sees også i en historisk kontekst, for å belyse utviklingen av HMS- tenkningen i næringa. Prosjektet vil gi et helhetlig bilde av ei næring som i stadig større grad opplever krav om systematisk HMS-arbeid.

Prosjektstart

03.09.2007