Til hovedinnhold

Konseptfase for ny sykehusenhet for voksenpsykiatri, Sørlandet sykehus

Konseptfase for ny sykehusenhet for voksenpsykiatri, Sørlandet sykehus

Publisert 16. oktober 2013

Sørlandet sykehus har besluttet å gjennomføre en konseptfase for å utrede mulighetene for utbygging av en ny psykiatrisk enhet. Det gjennomføres parallelt et arbeid med utviklingsplan for hele helseforetaket, som denne konseptfasen vil bli innpasset i forhold til.

Konseptfase for ny sykehusenhet for voksenpsykiatri, Sørlandet sykehus
Konseptfase for ny sykehusenhet for voksenpsykiatri, Sørlandet sykehus

Det er behov for å få bedre fasiliteter for dagens voksenpsykiatriske enhet ved Sørlandet sykehus (SSHF), Kristiansand. Dagens bygg er gamle og uhensikts-messige i forhold til kvalitet og drift. Det er i dag døgnenheter for voksenpsykiatri i Kristiansand og Arendal og i tillegg fire distriktspsykiatriske sentre (DPS). Utredningen finansieres av helseforetaket og gjennomføres i henhold til Kompetansenettverk for sykehusplanlegging sin veileder for tidligfase-planlegging. 

SINTEF er prosjektleder for gjennomføring av konseptfasen, som skal ende ut med en konseptrapport. Det er gjennomført analyser av dagens og fremtidig forventet aktivitet i spesialisthelsetjenesten, og det utvikles funksjonsprogram, beskrivelse av fremtidige funksjoner, person- og vareflyt som vil være grunnlag for løsningene. Samarbeid mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste og forholdet mellom sykehusenheter og DPS er viktige avklaringer i dimensjonerings-grunnlaget. Viktige spørsmål som drøftes er hvor mange døgnenheter skal det være, og om det skal være døgnplasser både i DPS og sykehusenheter i fremtiden.

Som underlag for virksomhetsanalysene benyttes aktivitetsdata for sykehuset, demografiske endringer legges til og man ser på effekter av ulike endringsdrivere for å komme fram til et dimensjoneringsgrunnlag.

Fremtidige bygg for psykisk helsevern har fokus på sikkerhet, trygghet, tilrettelegging for ulike behandlingsmåter (individuell og gruppe), ulike aktiviteter (trening, utendørs- og innendørs aktiviteter), effektiv utnyttelse av ressurser og de skal være fleksible for endring. SINTEF har tatt initiativ til en før- og etterevaluering av prosjektet og har gjennomført en prestudie med intervjuer med ansatte- og pasientrepresentanter, utført befaringer og samlet inn grunnlagsdata. Dette er foreslått inn i et hovedprosjekt der flere andre enheter i Norge også tas med.

Sammen med Nordic arkitekter, Faveo prosjektledelse og prosjektledelsen fra Sørlandet sykehus skal vi komme fram til alternative virksomhets- og løsningsforslag og legge fram et forslag til beslutning for styret i SSHF våren 2014. Videre skal dette legges fram for en ekstern evaluering før det tas inn i det regionale helseforetakets investeringsplan.  

Seniorrådgiver

Prosjektvarighet

01.01.2013 - 01.04.2014