Til hovedinnhold

HYPER

HYPER

Publisert 10. juni 2016

Produksjon av flytende hydrogen basert på overskudds vind- og vannkraftressurser og fossile kilder i Norge

Norge eksporterer store mengder fossil energi. Årlig energimengde eksportert som naturgass er for tiden nesten ti ganger så stor som årlig el-produksjon fra vannkraft i Norge. Med noen unntak for nedbørsfattige år, er Norge en nettoeksportør av kraft, og overskuddet kan forventes å øke framover.

Et sannsynlig fellestrekk for mange framtidige gassfunn og vindkraftutbygginger vil være spredt, avsides beliggenhet med begrenset infrastruktur og kapasitet for energitransport til sluttbruker - såkalte energilommer.
For lommer av naturgass, hvor transportrør til markedet mangler, er en vanlig løsning "bulktransport" av flytende naturgass med skip, slik det gjøres fra Hammerfest for gass fra Snøhvit-feltet. For lommer av fornybar kraft, er hydrogenproduksjon fra vannelektrolyse mulig teknologi for midlertidig energilagring.

Hyper tar for seg sentralisert storskalaproduksjon av flytende hydrogen, som er en framtidsrettet teknologi som i denne sammenhengen slår to fluer i en smekk, ettersom energi fra så vel naturgass som fornybar kraft kan omformes til hydrogen og transporteres til markedet. En ytterligere framtidsrettet side er at CO2, et biprodukt av hydrogenproduksjon fra naturgass, kan skilles ut og lagres. Slik blir energikjeden klimavennlig selv om den delvis baseres på fossil energi.
For å oppnå tilfredsstillende energi- og kostnadseffektivitet, må flere teknologier effektiviseres og/eller oppskaleres fra dagens nivå. De sentrale prosessene det vil bli fokusert på i Hyper er reformering, CO2-fangst, vannelektrolyse, flytendegjøring av hydrogen, og ikke minst samspillet mellom alle teknologiene i et komplekst system.

Hyper har som mål å bidra til å tette teknologigapene ved å utnytte fagekspertisen i SINTEF Energi i samarbeid med partnere fra industri og forskning:

  • Statoil
  • Shell
  • Linde Kryotechnik
  • Kawasaki Heavy Industries
  • Mitsubishi Corp.
  • NEL
  • IAE
  • NTNU

Budsjettet for Hyper er 20 mill. kr. og prosjektet gjennomføres i tidsrommet 2016-2019.

Prosjektvarighet

2016 - 2019

CCS Verdikjeder

CCS-kjeder er case- og scenarioavhengige, og for hver case er det også nødvendig med individuell design for å oppnå en optimal løsning. Hovedmålet er å utvikle en konsekvent og transparent metode, samt simuleringsverktøy for integrert teknisk-økonomisk og miljørelatert evaluering av CCS-kjeder. Vi ønsker å legge til rette for at man kan velge blant de mest lovende alternativene for CO2-kjeder, samt redusere usikkerheten ved å forbedre kunnskapen og utvikle tilfredsstillende løsninger for risikohåndtering i CCS.

Les mer om ekspertisen

Prosessoptimalisering

Vi jobber tett sammen med både landbasert prosessindustri og selskaper innen olje og gass for å forbedre de aktuelle prosessene både med tanke på utslipp og effektivitet. Simuleringsmodeller for prosessene blir utviklet med tanke på samvirkning med velegnede metoder for prosess forbedringer. Disse metodene kan være optimalisering, termodynamiske metoder som pinch analyse eller eksergianalyse eller rene heuristiske metoder.

Les mer om ekspertisen

Prosessteknologi

Innen prosessteknologi jobber vi med teoretisk analyse, modellering og simulering samt eksperimentelle metoder for analyse, design og optimering av industrielle gassprosesser og effektive energi konverterings systemer. Vi fokuserer både på krets- og åpne prosesser, og også helt ned til enkeltkomponentnivå. Hos oss går databasert modellering og simulering hånd i hånd med forsøk rundt de samme prosessene i laben. Samspillet mellom teori og praksis, det vil si modellering og eksperimentelt arbeid, gjør at vi kan angripe en problemstilling fra mange kanter og øker dermed fleksibiliteten i forskningsarbeidet vårt.

Les mer om ekspertisen