Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Fiskebåten som sikker arbeidsplass

Fiskebåten som sikker arbeidsplass

Publisert 7. oktober 2011

Hovedmålet for prosjektet er å bidra til bedre helse, miljø og sikkerhet i fiskeflåten. Prosjektet skal fokusere på to HMS relaterte områder: "Årsaksforhold ved dødsulykker og alvorlige personskader i fiskeflåten" og "Sikker kommunikasjon ombord".

Årsaksforhold ved dødsulykker og alvorlige personskader i fiskeflåten

Ulykkesstatistikken for fiskeflåten gir liten eller ingen informasjon om hva som var de bakenforliggende årsakene til en ulykke. En dybdeanalyse av årsaksforholdene vll gi oss økt forståelse og danne et bedre grunnlag for å utvikle og implementere nye sikkerhetstiltak.

Sikker kommunikasjon ombord

Tidligere prosjekt har vist at språk, eller mangelen på felles arbeidsspråk, blir sett på som en økende sikkerhetsrisiko i den norske fiskeflåten. Prosjektet ønsker å kartlegge omfanget av utenlandsk arbeidskraft i norsk fiskeflåte og undersøke hvorvidt ulikt språk byr på sikkerhetsutfordringer.

Prosjektvarighet

01.10.2011 - 31.05.2012