Til hovedinnhold

Ahus - Gjennomgang og framskriving av aktivitet og kapasitetsbehov for somatiske tjenester

Ahus - Gjennomgang og framskriving av aktivitet og kapasitetsbehov for somatiske tjenester

Publisert 8. mai 2013

SINTEF har på oppdrag fra Helse Sør-Øst gjennomført en aktivitets- og kapasitetsanalyse for Akershus Universitetssykehus HF (Ahus HF). Oppdraget har omfattet kartlegging av aktivitet og kapasitet for dagens sykehus, beregning av kapasitetsbehov 2012, framskriving av aktivitet 2020 og beregning av kapasitetsbehov 2020. En framskrivings-modell som er under utvikling i regi av Kompetansenettverk for sykehus-planlegging er benyttet.

Ahus - Gjennomgang og framskriving av aktivitet og kapasitetsbehov for somatiske tjenester
Ahus - Gjennomgang og framskriving av aktivitet og kapasitetsbehov for somatiske tjenester

Rapporten viser at Ahus HF, til tross for høy kapasitetsutnyttelse hadde overbelegg på senger i store deler av året 2012. For poliklinikk, operasjons- og bildediagnostisk enhet var det tilstrekkelig kapasitet hvis man hadde høy kapasitetsutnyttelse. For dagplasser og dialyseplasser var det overkapasitet.

De demografiske endringene over tid forsterker dette bildet. I 2020 vil et scenario med høy omstilling og overføring av aktivitet til kommunene ikke være tilstrekkelig til å unngå underkapasitet på senger. Med unntak av dagplasser og dialyseplasser, ligger det an til økt kapasitetsbehov for viktige funksjoner som operasjon og bildediagnostikk.

Ahus HF har iverksatt flere tiltak som vil bedre situasjonen. Spesielt for pasientflyt i akuttmottaket synes det å være rom for forbedringer

Seniorrådgiver

Prosjektvarighet

01.02.2013 - 31.03.2013