Hvorfor Smart Grid / smarte nett?
Det er flere faktorer som driver den globale utviklingen av Smart Grids.
 • Miljømessige
  • reduksjon av klimagassutslipp
  • økt andel av fornybar energiproduksjon
 • Myndighetenes krav
  • nasjonale mål om egen energiforsyning
  • bygging av fornybar distribuert produksjon
 • Økonomi
  • øke påliteligheten til elforsyningen
  • redusere kostnader til drift
  • utnytte eksisterende infrastruktur optimalt, slik at investeringer kan utsettes
 • Samfunnsmessige forhold
  • avbruddfri elforsyning
  • bærekraftig energisystem
 • Teknologi
  • fornyelse av en eksisterende og aldrende infrastruktur.

Betydningen av de ulike driverne varierer mellom ulike land og regioner, ut fra bl.a. økonomiske, tekniske og/eller naturgitte forutsetninger. Det vil derfor finnes ”lokale dialekter” av Smart grids.

I Norge finnes det noen særtrekk som har betydning for utviklingen, bl.a. spredt bosetning med langstrakte distribusjonsnett, høyt elektrisitetsforbruk pr innbygger (nummer to i verden etter Island), samt naturgitte forutsetninger som gjør at vannkraft står for en svært stor andel av elektrisitetsproduksjonen. En annen faktor som har stor påvirkning er myndighetenes vedtak om utbygging av AMS (Avanserte måle- og styringssystem) innen 2017. Disse særtrekkene er medvirkende til at løsninger som utvikles i verden for øvrig, ikke nødvendigvis er relevante eller riktige for Norge.

Publisert 5. mars 2012

Kontaktperson: Hanne Sæle