Til hovedinnhold

USELOAD - analyse av el-kunders forbruk

USELOAD - analyse av el-kunders forbruk

USELOAD er en nyutviklet datamodell som med grunnlag i typiske belastningskurver for bruk av ulikt elektrisk utstyr gir totalbelastninger i gitte områder. Modellen er basert på statistiske metoder som ivaretar både klimakorrigering og samtidighetsforhold mellom ulike belastningstyper. I tillegg blir belastningsforløp for de ulike typer bygg i et område også beregnet.

Om

Eksempler på resultater fra Useload
Grafiske resultater produsert med Useload viser mange interessante sammenhenger.

To eksempler på grafer vises her, segmentering av total last hos ulike kunder og segmentering i ulike formål.

Beregningsresultatene og mulighetene for konsekvensanalyser i USELOAD gir et godt grunnlag for ulike typer analyser. Eksempelvis kan modellen gi svar på følgende problemstillinger:

  • Belastningsmessige konsekvenser av overgang til ny energieffektiv teknologi, f.eks. sparelyspærer
  • Formålsdelt effektregnskap i ulike forsyningsområder
  • Virkning av ulike former for energistyringDetaljerte prognoser for energi og effektutvikling på alle nivåVirkning av overgang til energifleksible løsninger
  • Detaljert segmentering og kartlegging av belastningsforhold i ulike deler av nettet hvor enten maksimaleffekten eller kundeforholdene er beskrevet
  • Klimakorrigering av energi og effekt med times oppløsning
  • Detaljert beregning av nettap

Nytteverdi for ulike behov
Modellen har en klar nytteverdi for de ulike rollene i kraftmarkedet. Dette kan kort beskrives på følgende vis:

Netteier: Nettplanlegging, energiplanlegging, tariffutforming og kundeanalyser Kraftleverandør: Markedsanalyser, utvikling av energitjenester og nye produkter Systemoperatør: Effektanalyser og prognoser Myndigheter: Enøk-analyser og utforming av virkemiddel rettet mot kunder

Det er interessant å konstatere at alle de seks involverte landene fokuserer på de utfordringer som et deregulert europeisk kraftmarked vil medføre med hensyn til bedre å forstå og modellere kundesiden - ja selv EDF er enig i dette utsagnet!

Download