Til hovedinnhold

Slik blir arbeidslivet rausere

Slik blir arbeidslivet rausere

Seniorforsker

Avtaler og lover skal gjøre arbeidslivet mer inkluderende. De har blitt til med forskningsresultater som rettesnor.

SKAL HINDRE FRAFALL: Hensikten med IA-avtalen er å skape rom for alle som kan og vil arbeide. Endringer som kom til i den nye avtaleversjonen fra 2014, bygger i stor grad på anbefalinger fra SINTEF. Illustrasjonsfoto: iStock

For å skape rom for alle som kan og vil arbeide, inngikk myndighetene og partene i arbeidslivet i 2001 en "Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv" (IA-avtalen). Den skal hindre at for mange går ut av arbeidslivet og over på langvarige trygdeordninger.

Avtalen ble fornyet for fjerde gang i 2014. SINTEF har hatt ansvaret for å evaluere den ved de to siste revisjonene. Det har satt sine spor både i selve avtalen og i tilknyttede lovtekster.

Ressurskrevende system – uten effekt

Tett individuell oppfølging av sykmeldte var ett av tiltakene avtalepartnerne valgte i 2010, i håp om å få ned sykefraværet. Dette resulterte i detaljerte lovtekster om hvem som skulle møtes til hvilke tidspunkt for oppfølging av sykmeldte. Lovverket ga også føringer for møteinnhold og rapportering.

I sin evaluering av oppfølgingsordningen konkluderte SINTEF med at systemet er svært ressurskrevende for arbeidsgivere, arbeids- og velferdsetaten og leger – uten at noen særlig effekt på sykefraværet kan sannsynliggjøres.

Myndighetene snur

Dette har fått myndighetene til å snu. I 2014 sendte regjeringen endrede lovtekster ut på høring. De foreslåtte lovendringene skal gjøre oppfølgingssystemet mer effektivt og mindre byråkratisk.

– Både politikere og embetsverk har bekreftet at det er vår rapport som har utløst endringsforslagene, sier seniorforsker Solveig Osborg Ose. Hun er en av Norges mest velrennomerte forskere på sykefravær /inkluderende arbeidsliv og har ledet evalueringsarbeidet på vegne av SINTEF.

Anbefalinger fikk gjennomslag

Oppfølging av sykmeldte gjelder alle arbeidsgivere. Reglene på dette feltet ligger ikke i IA-avtalen, men i lovverket. I et annet prosjekt har SINTEF gjennomført en helhetlig evaluering av IA-avtalen.

Evalueringen var svært omfattende. Den ga tydelige funn og anbefalinger i alle avtalens ledd. Den nye avtalen som kom i 2014 bygger i stor grad på anbefalingene fra SINTEF.

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-18

  • Avtalens overordnede mål er å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

  • Delmål 1: Reduksjon i sykefraværet med 20 prosent i forhold til nivået i andre kvartal 2001. Dette vil si at sykefraværet på nasjonalt nivå ikke skal overstige 5,6 prosent.

  • Delmål 2: Hindre frafall og øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne.

  • Delmål 3: Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med tolv måneder. Med dette menes en økning sammenliknet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for personer over 50 år).