Til hovedinnhold

SINTEF sikrer verdien av norsk gass i det internasjonale markedet

Vi har verdensledende forskningskompetanse innen flytendegjøring av naturgass, gasstransport i krevende områder over lange strekninger og prosess- og komponentutvikling.

Ekspertise

CCS Verdikjeder

CCS-kjeder er case- og scenarioavhengige, og for hver case er det også nødvendig med individuell design for å oppnå en optimal løsning. Hovedmålet er å utvikle en konsekvent og transparent metode, samt simuleringsverktøy for integrert teknisk-økonomisk og miljørelatert evaluering av CCS-kjeder. Vi ønsker å legge til rette for at man kan velge blant de mest lovende alternativene for CO2-kjeder, samt redusere usikkerheten ved å forbedre kunnskapen og utvikle tilfredsstillende løsninger for risikohåndtering i CCS.

Les mer om ekspertisen

CFD - Computational Fluid Dynamics

CFD-gruppen hos SINTEF Energi har over 30 års erfaring i å utføre numeriske modeller for kjemisk reaktive prosesser i laminære og turbulente strømninger som består av énfase (forbrenning av gassholdig brennstoff) eller flerfase (forbrenning av fast brennstoff) konfigurasjoner. Avhengig av kundens spesifikke krav og tidsrammer kan vi utføre numeriske simuleringer med en lang rekke nøyaktigheter, geometrisk kompleksitet og datakostnader.

Seniorforsker
905 52 134
Les mer om ekspertisen

CO2 fangst med faste sorbenter ved høy temperatur

SINTEF har kompetanse på utvelgelse/syntese og granulering av sorbenter, eksperimentell evaluering, modellering av relevante prosesser samt testing av materialene i pilot-reaktorer. Faste pulver kan benyttes som sorbenter i prosesser for separasjon av CO2 ved høye temperaturer (>400°C). Slike prosesser benytter enten karbonat-dannende oksider (carbonate-looping og calcium looping  - CaL) eller oksider der labilt oksygen kan benyttes til forbrenning (chemical looping combustion - CLC).

Forskningsleder
906 22 647
Les mer om ekspertisen

CO2-injeksjon

CO2-håndtering er ett av de viktigste tiltakene for å redusere verdens CO2-utslipp. CO2 kan lagres i formasjoner langt under bakken eller havbunnen. Vi forsker på hvordan CO2 kan pumpes ned gjennom brønner og injiseres inn i disse formasjonene på en sikker, pålitelig og effektiv måte.

Forskningsleder
988 37 513
Les mer om ekspertisen

CO2-lagring

Dyp underjordisk lagring av CO2 er den eneste utprøvde metode for å fjerne store mengder CO2 sikkert og permanent, slik at en kan redusere global oppvarming. SINTEF var blant de første som foreslo ideen om dedikert underjordisk lagring av CO2 og fortsetter å forske på lagringskapasitet, langtidsoppførsel av lagret CO2, overvåkning, sikkerhet og bruk av CO2 for økt oljeutvinning (EOR).

Seniorforsker
986 63 579
Les mer om ekspertisen

CO2-transport

CO2-håndtering er et av de viktigste tiltakene for å redusere verdens CO2-utslipp. Siden CO2 vanligvis ikke vil fanges og lagres på samme sted, vil vi i nær framtid måtte transportere store mengder CO2, hovedsakelig med rør eller skip. Vår forskning gir svar på hvordan CO2-transporten kan gjøres på en trygg og økonomisk måte.

Les mer om ekspertisen

Flytendegjøring av hydrogen

SINTEF Energi har gjennom de siste 10-15 år arbeidet med flytendegjøring av hydrogen og verdikjeder for hydrogen hvor flytende hydrogen inngår i hele eller deler av kjeden. Spesielt vil hydrogen i flytende form egne seg for transport over lengre strekninger. Hydrogen i flytende form er også godt egnet som transportform fram til fyllestasjoner som brukes av tranportsektoren, samt for leveranser til industrien.

Les mer om ekspertisen

Forbrenningsprosesser for CO2 fangst teknologi

Vi har mer enn 15 års erfaring med nye forbrenningsprosesser basert på bruk av ukonvensjonelt brennstoff (hydrogenrikt) og nye oksidanter som blandinger av oksygenbasert brennstoff, som er vanlig i energi- og industrielle teknologier med CO2-fangst og lagring (CCS). Vi støtter også utvikling av nye CCS-konsepter og tar dem til pilottesting, slik vi også gjør for den lovende kjemisk sirkulasjonsforbrenningsteknologien (CLC– Chemical Looping Combustion).

Les mer om ekspertisen

Gassifisering

Gassifisering av biomasse kombinert med katalytisk syntese eller varme- og kraftproduksjon er identifisert som én av de mest lovende teknologiene for å nå 1,5 graders målet. I prosjektene våre bruker vi en unik infrastruktur til å undersøke gassifisering av biomasse, brenselsyntese og varme- og kraftproduksjon i samarbeid med både nasjonale og internasjonale industri- og forskningspartnere.

Forskningsleder
930 04 815
Les mer om ekspertisen

Hydrogenteknologi og energilagring

Hydrogen vil bli et viktig supplement til elektrisitet som energibærer i framtidens bærekraftige energisystem. I tillegg til å bli et drivstoff i transportsektoren vil hydrogen bidra til økt utnyttelse av fornybare energikilder. Behovet for energilagring vil øke dramatisk, og her vil hydrogen være det foretrukne alternativet for store energimengder og lagring over lengre perioder.

Les mer om ekspertisen

Ikke-fuktende overflater

Kondensasjon av CO2 i varmevekslere og separatorer oppstår i prosesser for CO2-rik gassfase-strøm skal flytendegjøres, for eksempel for å øke renheten i gassen for å oppfylle transportspesifikasjoner. Gjennom multiskalamodellering og eksperimentell aktivitet jobber vi med å kombinere nanoteknologi med CCS-prosessteknologi for effektivisering av CO2-kondensering.

Les mer om ekspertisen

LNG flytendegjort naturgass

SINTEF Energi har sammen med NTNU gjennom flere tiår vært med på å utvikle komponenter og systemer for flytende naturgass. LNG er i dag i utstrakt bruk som transportform for naturgass over lengre strekninger. Naturgassen benyttes ofte til kraftproduksjon, som erstatning for fossile drivstoff med høyere karboninnhold, eksempelvis kull, som forbruksgass i husholdninger og som drivstoff, spesielt for skip og tyngre kjøretøy.

Les mer om ekspertisen

Prosessmodellering

Prosessmodellering ved SINTEF er basert på avansert matematisk modellering og simuleringsverktøy kombinert med våre velutstyrte laboratorier og eksperimentelle fasiliteter. Vår forskning strekker seg fra forståelse og modellering av flerfasesystemer, materialmekanikk, og produksjonsprosesser, optimalisering og industriell gjennomføring.

Forskningsleder
982 83 949
Les mer om ekspertisen

Prosessoptimalisering

Vi jobber tett sammen med både landbasert prosessindustri og selskaper innen olje og gass for å forbedre de aktuelle prosessene både med tanke på utslipp og effektivitet. Simuleringsmodeller for prosessene blir utviklet med tanke på samvirkning med velegnede metoder for prosess forbedringer. Disse metodene kan være optimalisering, termodynamiske metoder som pinch analyse eller eksergianalyse eller rene heuristiske metoder.

Les mer om ekspertisen

Torrefisering

Torrefisering er en termokjemisk prosess for forbehandling av biomasse. Forbehandlingen resulterer i økt brennverdi og energitetthet (etter kompaktering), lavere energibehov ved oppmaling, mindre partikkelstørrelse og en mer homogen partikkelstørrelse distribusjon etter oppmaling og et mer hydrofobisk produkt. Det sistnevnte betyr at det faste produktet har mye bedre vannavstøtende egenskaper, noe som gjør det meget motstandsdyktig mot biodegradering. Tørr torrefisering kalles ofte en mild pyrolyse (200-300 ºC) prosess, som betyr at den termiske nedbrytningen skjer ved relativt lav temperatur og under inerte forhold. Våt torrefisering er også mulig, hvor biomassen varmes opp i trykksatt vann. Trykket er høyt nok til at vannet forblir i væskeform, og lavere temperaturer trengs sammenlignet med tørr torrefisering. Ekstra fordeler med våt torrefisering er muligheten til å benytte meget våt biomasse samt utvasking av vannløselige askeelementer.

Les mer om ekspertisen

Varmeveksling

Vi har lang erfaring med å utvikle detaljerte varmevekslermodeller for ulike industrielle formål. Modellene har et detaljeringsnivå som egner seg godt til å bruke disse sammen med ulike prosessimuleringsverktøy for å kunne studere hvordan gitte design vil oppføre seg og påvirke driftssikkerhet og energiforbruk under ulike forhold.

Les mer om ekspertisen

Verdikjeder

De neste tiårene vil innføring av storskala CO2-håndtering kunne være et nødvendig bidrag for å redusere global menneskeskapt oppvarming. Vi analyserer hele verdikjeden for CO2 fra fangst, via transport og til lagring, og hva som skal til for å realisere nødvendig infrastruktur. CO2-fangst, -transport og -lagring regnes i dag for å være en av de viktigste tiltakene egnet for å redusere menneskeskapte utslipp av CO2. Mye grunnleggende forskning er gjort på enkelte nødvendige elementer for å få til CO2-håndtering, som for eksempel utvikling og forbedring av fangstteknologier eller utforskning av mulige lagringsfelt for CO2. Det finnes imidlertid betydelig mindre antall studier som ser på verdikjeden for CO2 som et helhetlig system.

Les mer om ekspertisen

Laboratorier

Prosjekter

Nyheter