Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi er også overført til det nye selskapet.

Nye havindustrier

MARINTEK deltar aktivt i utviklingen av offshore vindkraft gjennom forskning, programvareutvikling, modelltester og nye driftsstrategier. Vi satser også på langsiktig forskning på tidevanns- og bølgekraft. Det er et stort behov for utvikling av sikrere konstruksjoner og nye konsept innen havbruksnæringen. På sikt trenger verden en økning i matproduksjonen på rundt 70 prosent og mye av økningen må komme fra sjømat. Ved å etablere anlegg lengre ut i havet, kan næringen lykkes med å få til en bærekraftig vekst. MARINTEK bidrar med sin ekspertise på modellforsøk, analyser og verifikasjon.

Forskningssjef

Ekspertise

Havenergi

Vi har ekspertise innen anvendelse av hydrodynamikk og konstruksjonsteknikk rettet mot offshore vindteknologi. Vi evner å integrere avanserte eksperimenter, metoder og teorier med programvareutvikling som skaper stor verdi for våre kunder. Offshore vind er den viktigste aktiviteten innenfor havenergi hos MARINTEK og på kort sikt er nye prosjekter knyttet til nasjonale (NFR-ENERGIX) og europeiske forskningsprogram (H2020). Ett av de er EU-prosjektet LIFES50+, som MARINTEK er prosjektleder for.

Les mer om ekspertisen
Bilde av lederne i nye havindustrier

Prosjekter

Nyheter