Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi er også overført til det nye selskapet.

MARitim

Luftforurensning er den største utfordringen for den maritime sektoren. MARINTEK bidrar med ekspertisen, testanleggene og de analytiske verktøyene for å utvikle miljøvennlige og sikre løsninger for skip. I tiden framover vil maritim avdeling satse mer på skipskonseptanalyse, skipsytelse, Big Data, autonome skip og FME Zero MARITIME/det grønne skiftet.

Vice President Maritime
+47 922 22 240

Ekspertise

Maritime energisystemer

Maritime energisystemer har spisskompetanse innen motorutvikling, forbrennings-, avgass- og renseteknologi, samt VOC og feltmålinger. Vi utvikler energieffektive løsninger for energiproduksjon og energibruk på skip. Dette omfatter nye teknologier for energiproduksjon, systemsimulering og modellering, studier av driftsprofil og bruk av alternative drivstoff.

Forskningsleder
+47 920 86 128
Les mer om ekspertisen

Maritime transportsystemer

Maritime transportsystemer har en etterspurt tverrfaglig kompetanse innenfor forskning, innovasjon og analyse. Vi har hovedfokus på logistikk og IKT. Innen logistikk fokuserer vi på design og styring av maritime verdikjeder, flåteoptimalisering og skipskonseptanalyser. Mens autonome løsninger for skip, anvendt maritim kommunikasjon og digital informasjonsbehandling er våre satsningsområder innen IKT.

Les mer om ekspertisen

Skipsteknologi

Vår spisskompetanse er skipshydrodynamikk og marin kybernetikk med spesiell fokus på skipsmotstand, propulsjon, sjøegenskaper, belastninger og manøvrering av skip. Våre tjenester er i hovedsak forskning og utvikling, modellforsøk, numeriske beregninger og fullskalamålinger på skip. MARINTEKs hydrodynamiske laboratorier (slepetank, havbasseng og kavitasjonstunell) er viktige verktøy for utvikling og verifikasjon av nye skips – og propulsjonsløsninger.

Forskningsleder
+47 932 17 634
Les mer om ekspertisen

Prosjekter

Nyheter