Til hovedinnhold

SINTEF er en anerkjent global forskningsaktør innen CO2-håndtering

Hensikten med CO2-håndtering (CCS) er å minimere utslippene av CO2 fra fossilt brensel som fortsatt trengs i vårt energisystem. SINTEF forsker innen hele verdikjeden fra CO2-fangst, -transport og -lagring.

Ekspertise

CCS Verdikjeder

CCS-kjeder er case- og scenarioavhengige, og for hver case er det også nødvendig med individuell design for å oppnå en optimal løsning. Hovedmålet er å utvikle en konsekvent og transparent metode, samt simuleringsverktøy for integrert teknisk-økonomisk og miljørelatert evaluering av CCS-kjeder. Vi ønsker å legge til rette for at man kan velge blant de mest lovende alternativene for CO2-kjeder, samt redusere usikkerheten ved å forbedre kunnskapen og utvikle tilfredsstillende løsninger for risikohåndtering i CCS.

Les mer om ekspertisen

CFD - Computational Fluid Dynamics

CFD-gruppen hos SINTEF Energi har over 30 års erfaring i å utføre numeriske modeller for kjemisk reaktive prosesser i laminære og turbulente strømninger som består av énfase (forbrenning av gassholdig brennstoff) eller flerfase (forbrenning av fast brennstoff) konfigurasjoner. Avhengig av kundens spesifikke krav og tidsrammer kan vi utføre numeriske simuleringer med en lang rekke nøyaktigheter, geometrisk kompleksitet og datakostnader.

Seniorforsker
905 52 134
Les mer om ekspertisen

CO2 fangst med faste sorbenter ved høy temperatur

SINTEF har kompetanse på utvelgelse/syntese og granulering av sorbenter, eksperimentell evaluering, modellering av relevante prosesser samt testing av materialene i pilot-reaktorer. Faste pulver kan benyttes som sorbenter i prosesser for separasjon av CO2 ved høye temperaturer (>400°C). Slike prosesser benytter enten karbonat-dannende oksider (carbonate-looping og calcium looping  - CaL) eller oksider der labilt oksygen kan benyttes til forbrenning (chemical looping combustion - CLC).

Forskningsleder
906 22 647
Les mer om ekspertisen

CO2-injeksjon

CO2-håndtering er ett av de viktigste tiltakene for å redusere verdens CO2-utslipp. CO2 kan lagres i formasjoner langt under bakken eller havbunnen. Vi forsker på hvordan CO2 kan pumpes ned gjennom brønner og injiseres inn i disse formasjonene på en sikker, pålitelig og effektiv måte.

Forskningsleder
988 37 513
Les mer om ekspertisen

CO2-lagring

Dyp underjordisk lagring av CO2 er den eneste utprøvde metode for å fjerne store mengder CO2 sikkert og permanent, slik at en kan redusere global oppvarming. SINTEF var blant de første som foreslo ideen om dedikert underjordisk lagring av CO2 og fortsetter å forske på lagringskapasitet, langtidsoppførsel av lagret CO2, overvåkning, sikkerhet og bruk av CO2 for økt oljeutvinning (EOR).

Seniorforsker
986 63 579
Les mer om ekspertisen

CO2-transport

CO2-håndtering er et av de viktigste tiltakene for å redusere verdens CO2-utslipp. Siden CO2 vanligvis ikke vil fanges og lagres på samme sted, vil vi i nær framtid måtte transportere store mengder CO2, hovedsakelig med rør eller skip. Vår forskning gir svar på hvordan CO2-transporten kan gjøres på en trygg og økonomisk måte.

Les mer om ekspertisen

Forbrenningsprosesser for CO2 fangst teknologi

Vi har mer enn 15 års erfaring med nye forbrenningsprosesser basert på bruk av ukonvensjonelt brennstoff (hydrogenrikt) og nye oksidanter som blandinger av oksygenbasert brennstoff, som er vanlig i energi- og industrielle teknologier med CO2-fangst og lagring (CCS). Vi støtter også utvikling av nye CCS-konsepter og tar dem til pilottesting, slik vi også gjør for den lovende kjemisk sirkulasjonsforbrenningsteknologien (CLC– Chemical Looping Combustion).

Les mer om ekspertisen

Forbrenningsteknologi

Forbrenning av brensler som gass, tre, bensin og kull er viktige kilder til varme, damp og kraft, både i industriprosesser og i dagliglivet (vedfyring, transport). Forbrenning er en vesentlig kilde til utslipp til atmosfæren, av stoffer som NOx, SOx, CO, CO2, sot og partikler. Forbrenningsgruppen hos SINTEF Energi har stor ekspertise innen analyse, måling, optimalisering og design av forbrenningsprosesser. Vi jobber med brukere, produsenter og myndigheter for å forbedre forbrenningsteknologien og generere nye konsepter og design. Vi motiveres av behovet for mer bærekraftig og effektiv bruk av brenselressurser med lavest mulig utslipp.

Les mer om ekspertisen

Formasjonsfysikk

Vi studerer bergartsfysiske og mekaniske egenskaper, parametere og prosesser for reservoar og toppbergart. Vi utfører tester under tilnærmet in-situ betingelser i vårt spesialiserte laboratorium. I tillegg utvikler vi skreddersydde modeller og verktøy for å beregne bergmekanisk og bergartsfysisk oppførsel.

Fungerende forskningssjef
481 11 159
Les mer om ekspertisen

Ikke-fuktende overflater

Kondensasjon av CO2 i varmevekslere og separatorer oppstår i prosesser for CO2-rik gassfase-strøm skal flytendegjøres, for eksempel for å øke renheten i gassen for å oppfylle transportspesifikasjoner. Gjennom multiskalamodellering og eksperimentell aktivitet jobber vi med å kombinere nanoteknologi med CCS-prosessteknologi for effektivisering av CO2-kondensering.

Les mer om ekspertisen

Katalyse

85-90 % av all kjemikalieproduksjon er basert på en eller annen form av katalysator. SINTEF har lang erfaring innenfor både heterogen og homogen katalyse. I våre prosjekter har vi som mål å forstå både effekten av katalysatoren og samspillet mellom katalysator og resten av prosessen. Vi jobber tett med akademia og nasjonal og internasjonal industri.

Forskningsdirektør
930 59 166
Les mer om ekspertisen

Multiphase Flow

At the SINTEF Multiphase Flow Laboratory, more than two decades of operational and scientific experience are united working with multiphase flow phenomena.

Les mer om ekspertisen

Reservoar fluid analyser

Kunnskap om egenskapene til reservoarfluider ved reservoar og produksjonsbetingelser (tetthet, viskositet, faseoppførsel, komposisjon) og hvordan reservoarfluider vekselvirker (grenseflatespenning, blandbarhet, diffusjon) er nødvendig for tolkning av strømningsforsøk og for numerisk simulering av slike prosesser. Reservoarlaboratoriet leverer både rutineanalyser og mer avanserte analyser til prosjekter i SINTEF. Avanserte fluidanalyser tilbys også direkte til eksterne kunder.

Les mer om ekspertisen

Reservoarkarakterisering og overvåking

Vellykket karakterisering og overvåking av undergrunnen avhenger avansert datainnsamling og prosessering, og geofysiske metoder. Det endelige målet med disse teknikkene er å avbilde egenskapene til reservoaret og gi viktig informasjon for olje- og gassvirksomhet som spenner fra leting og økt oljeutvinning til CO2-lagring. Å kunne beregne tilhørende usikkerheter er avgjørende for riktig tolkning av de resulterende bildene og for pålitelige økonomiske og miljømessige vurderinger .

Les mer om ekspertisen

Verdikjeder

De neste tiårene vil innføring av storskala CO2-håndtering kunne være et nødvendig bidrag for å redusere global menneskeskapt oppvarming. Vi analyserer hele verdikjeden for CO2 fra fangst, via transport og til lagring, og hva som skal til for å realisere nødvendig infrastruktur. CO2-fangst, -transport og -lagring regnes i dag for å være en av de viktigste tiltakene egnet for å redusere menneskeskapte utslipp av CO2. Mye grunnleggende forskning er gjort på enkelte nødvendige elementer for å få til CO2-håndtering, som for eksempel utvikling og forbedring av fangstteknologier eller utforskning av mulige lagringsfelt for CO2. Det finnes imidlertid betydelig mindre antall studier som ser på verdikjeden for CO2 som et helhetlig system.

Les mer om ekspertisen

Laboratorier

Prosjekter

Programvare

Nyheter