Til hovedinnhold

Intern: Gemini-samarbeidet

Intern: Gemini-samarbeidet

Direktør prosjekter

Intern informasjon for de som jobber med Gemini-samarbeidet.

Gemini-konseptet er en modell for strategisk samhandling mellom parallelle faggrupper ved SINTEF, NTNU og Univ. i Oslo. Formålet er å bygge større fagmiljøer med høyere kvalitet enn partene kan klare hver for seg. Gjennom Gemini-samarbeidet skal partene kunne gripe og realisere nye muligheter og gjennom det øke verdiskapingen og lønnsomheten.

For å få samarbeidet til å fungere, må partene forplikte seg til felles strategiprosesser som basis for virksomhetsplaner, faglig koordinering inn mot større satsinger, møteplasser for ideutvikling og informasjonsutveksling, felles profilering av samarbeidsprosjekter, og samarbeid om investeringer og drift av laboratorier og utstyr.

Strategiplanen omfatter alle sider av samarbeidet fra undervisning og forskning via oppdragsvirksomhet og entreprenørskap til rekruttering og internasjonalisering.

Det eksisterer ca 25 Gemini-senter i samarbeid mellom SINTEF, NTNU og Univ. i Oslo.

Slik går du frem

Søknad om å få status som Gemini-senter rettes til ledelsen ved NTNU/UiO/SINTEF. Det åpnes for søknader to ganger i året. Godkjenning gis av styringsgruppen for Gemini-samarbeidet. Den offisielle utnevnelsen skjer under SINTEFs Rådsmiddag i april og november.

Søknaden må være forankret i linjeledelsen hos de enkelte partnerne.

Frister våren 2017

  • Søknad om etablering av nytt Gemini-senter: 25. mars 2017
  • Innsendelse av søknad om re-nominering: 25. mars 2017
  • Søknadene sendes koordinatoren på mail.

Etablering og renomionering av Gemini-senter

Årsrapport

Alle Gemini-sentre skal utarbeide en årsrapport som sendes koordinatoren innen utgangen av februar måned hvert år. Årsrapporten skal inneholde et sammendrag av resultatene samt planene for neste år på et overordnet nivå.

Mal for Årsrapport (docx)

Pengestøtte

Et Gemini-senter har inntil 50.000 til rådighet til felles utgifter hvert år.

Pengene bevilges av moderinstitusjonene og disponeres av det enkelte senters ledelse.

Koordinator for Gemini-samarbeidet

Gunnar Sand

Direktør prosjekter
Navn
Gunnar Sand
Tittel
Direktør prosjekter
Telefon
930 58 503
Avdeling
Konsernledelse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Konsernstab

Styringsgruppe

Samarbeidet styres gjennom en felles nedsatt styringsgruppe med representanter fra alle de samarbeidende organisasjonene. Denne rapporterer til ledelsen i de respektive organisasjoner om status og utvikling knyttet til Gemini-samarbeidet.

Styringsgruppen har ansvar for å forvalte og videreutvikle Gemini-samarbeidetog består av:

  • Marie Bysveen; Viseadministrerende direktør, SINTEF Energi AS
  • Ernst H. Kristiansen; Konserndirektør, SINTEF IKT
  • Bjarne Hellevik; NTNU, prodekan for forskning, Fakultetet for informasjonsteknologi og elektronikk
  • Tor Grande, NTNU, Prodekanus, Fakultet for naturvitenskap og teknologi
  • Svein Stølen; UiO, Prodekan for forskning, Det Matematisk-Naturvitenskapelige fakultet

Koordinator for Gemini-samarbeidet er sekretær for styringsgruppen.

Policy-dokument

Gemini-senter er en modell for strategisk samhandling mellom parallelle faggrupper ved SINTEF, NTNU og Universitetet i Oslo. Formålet er å bygge større fagmiljøer med høyere kvalitet enn partene klarer hver for seg. Gjennom Gemini-samarbeidet skal partene kunne gripe og realisere nye muligheter og gjennom det øke verdiskapingen og lønnsomheten.
På den internasjonale arenaen etterspørres gode fagmiljøer både fra oppdragsgivere og studenter. Derfor arbeider Gemini-sentrene i tråd med visjonen:

Internasjonalt fremragende sammen

Les hele Policy-dokumentet (pdf)