Til hovedinnhold

Intern: Gemini-samarbeidet

Intern: Gemini-samarbeidet

Direktør prosjekter

Intern informasjon for de som jobber med Gemini-samarbeidet.

Frister Høsten 2016

Etablering og renomionering av Gemini-senter

Årsrapport

Alle Gemini-sentre skal utarbeide en årsrapport som sendes koordinatoren innen utgangen av februar måned hvert år. Årsrapporten skal inneholde et sammendrag av resultatene samt planene for neste år på et overordnet nivå.

Mal for Årsrapport (docx)

Pengestøtte

Et Gemini-senter har inntil 50.000 til rådighet til felles utgifter hvert år.

Pengene bevilges av moderinstitusjonene og disponeres av det enkelte senters ledelse.

Koordinator for gemini-samarbeidet

Gunnar Sand

Direktør prosjekter
Navn
Gunnar Sand
Tittel
Direktør prosjekter
Telefon
930 58 503
Avdeling
Konsernledelse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Konsernstab

Styringsgruppe

Samarbeidet styres gjennom en felles nedsatt styringsgruppe med representanter fra alle de samarbeidende organisasjonene. Denne rapporterer til ledelsen i de respektive organisasjoner om status og utvikling knyttet til Gemini-samarbeidet.

Styringsgruppen har ansvar for å forvalte og videreutvikle Gemini-samarbeidetog består av:

  • Marie Bysveen; Viseadministrerende direktør, SINTEF Energi AS
  • Ernst H. Kristiansen; Konserndirektør, SINTEF IKT
  • Ingvald Strømmen; NTNU, Dekanus, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
  • Tor Grande, NTNU, Prodekanus, Fakultet for naturvitenskap og teknologi
  • Svein Stølen; UiO, Prodekan for forskning, Det Matematisk-Naturvitenskapelige fakultet

Koordinator for Gemini-samarbeidet er sekretær for styringsgruppen.

Policy-dokument

Gemini-senter er en modell for strategisk samhandling mellom parallelle faggrupper ved SINTEF, NTNU og Universitetet i Oslo. Formålet er å bygge større fagmiljøer med høyere kvalitet enn partene klarer hver for seg. Gjennom Gemini-samarbeidet skal partene kunne gripe og realisere nye muligheter og gjennom det øke verdiskapingen og lønnsomheten.
På den internasjonale arenaen etterspørres gode fagmiljøer både fra oppdragsgivere og studenter. Derfor arbeider Gemini-sentrene i tråd med visjonen:

Internasjonalt fremragende sammen

Les hele Policy-dokumentet (pdf)