Til hovedinnhold

SINTEF bidrar til effektiv og miljøvennlig energiproduksjon fra vannkraft

Vannkraft er den desidert viktigste kilden til elektrisitetsproduksjon i Norge i dag og vil være det i framtida. SINTEF har bred forskningskompetanse innen vannkraft.

Ekspertise

Anmelding av kraft

I et liberalisert kraftmarked, som det nordiske, fastsettes kraftpris og produksjonsnivåer gjennom en markedsklarering basert på kraftprodusenters, kraftleverandørers og store kraftforbrukeres anmelding av tilbuds- og etterspørselsbud. For kraftprodusenten forutsetter god anmelding en grundig samlet analyse av eget produksjonssystem, inngåtte markedsforpliktelser og prognoser for kraftsystemet framover.

Les mer om ekspertisen

Beslutningsstøtte for energi- og miljøforvaltningen

Forvaltning av vann- og energiressurser utøves av offentlig myndighet på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå. I spesielle saker kan det kreves utredninger utover hva som vanligvis behøves i de mer regulære forvaltningssaker. Det kan da være behov for bistand fra eksperter som har spesiell kompetanse på en bestemt metodikk eller problemstilling, eller erfaring fra det aktuelle vassdraget.

Les mer om ekspertisen

Energimarkeder

Kraftsystemer og kraftmarkeder på kontinentet er i rask utvikling. Nordiske markedsaktører og systemoperatører står ovenfor viktige investeringsbeslutninger i forbindelse med muligheter for økt fleksibilitet i produksjonssystemet (effektutvidelser og pumping) og flere kabler mot Europa.

Les mer om ekspertisen

Fisketrapper

Fisketrapper bygges for at fisk skal kunne passere opp forbi vandringshindre. Slike hindre kan være naturlige eller menneskeskapt, og målet er å gi fisken tilgang til områder som er viktige for bestandsutviklingen. Det er viktig å forstå de økologiske utfordringene til de aktuelle fiskeartene, samt hvilke tekniske løsninger som er aktuelle på hver enkelt lokalitet. I regulerte vassdrag er det dessuten avgjørende med kunnskap om kraftverkdriften, og hvilke utfordringer fisken møter når den vandrer ned igjen forbi kraftverksinntak og dammer.

Les mer om ekspertisen

Hydrogenteknologi og energilagring

Hydrogen vil bli et viktig supplement til elektrisitet som energibærer i framtidens bærekraftige energisystem. I tillegg til å bli et drivstoff i transportsektoren vil hydrogen bidra til økt utnyttelse av fornybare energikilder. Behovet for energilagring vil øke dramatisk, og her vil hydrogen være det foretrukne alternativet for store energimengder og lagring over lengre perioder.

Les mer om ekspertisen

Hydrologi og tilsigsmodellering

Vannkraft spiller en viktig rolle i fornybar energi, både ved selv å være fornybar, og ved å muliggjøre regulering når vind- og solkraft varierer med været. Norge er selvforsynt med elektrisk kraft, og har store magasinreserver som kan brukes aktivt på kort sikt uten å ødelegge langtidslagringen. Norge kan derfor bli en stor leverandør av balansetjenester til et nordeuropeisk kraftnett med stigende innslag av vind- og solkraft. Dette har konsekvenser både for de elvene som berøres, og for de analysene som ligger bak disponering av vannressursene.

Les mer om ekspertisen

Miljøvirkninger av fornybar energi

Vannkraft har betydd mye for norsk industri og Norges velferdsutvikling. Fra vannkraftens inntog frem til i dag har det vært en betydelig utvikling i analyser av konsekvensene av vannkraftutbygging. SINTEF har i flere tiår deltatt i denne utviklingen gjennom forskning og søker stadig svar på nye utfordringer i forbindelse med vannkraftutbygging og – opprusting. SINTEF ser også på koblingen av vannkraftproduksjon inn mot andre fornybare energikilder som solkraft og vindkraft.

Les mer om ekspertisen

Multimarkedsplanlegging

Det desidert største markedet for fysiske kraftleveranser er spotmarkdet som er et day-ahead marked, men det finnes også markeder for krafthandel innenfor dagen, for leveranser av reserver og regulerkraft samt handel med bilaterale kontrakter. I kraftsystemet skal handelen i alle disse markedene knyttes sammen i det samme produksjons- og transmisjonssystemet, noe som krever multimarkedsplanlegging.

Les mer om ekspertisen

Laboratorier

Prosjekter

Programvare

Nyheter