Til hovedinnhold

SINTEF forsker på hvordan hydrogen kan bli en viktig energibærer i et lavutslippsamfunn

Hydrogen kan bli en viktig energibærer for å redusere klimagassutslipp innen en rekke sektorer, spesielt transport, men potensielt også innen kraftproduksjon og som innsatsfaktor i industrien. SINTEF forsker på viktige områder innen hele verdikjeden for hydrogen fra produksjon til transport og lagring, og sluttbruk.

Ekspertise

Brenselceller

SINTEF tilbyr helhetlig kompetanse innen utvikling og karakterisering av materialer og komponenter til brenselcelle-teknologi. Brenselceller representerer en av de mest effektive teknologier for å konvertere kjemisk energi til elektrisitet. Vi utvikler PEM-, SOFC- og PCFC-type brenselceller både til stasjonær anvendelse og til transportsektoren, og vi har et stort nettverk av internasjonale partnere, noe som gjør det mulig for oss å være i fronten av teknologiutviklingen.

Senior prosjektleder
+47 943 56 595
Les mer om ekspertisen

CFD - Computational Fluid Dynamics

CFD-gruppen hos SINTEF Energi har over 30 års erfaring i å utføre numeriske modeller for kjemisk reaktive prosesser i laminære og turbulente strømninger som består av énfase (forbrenning av gassholdig brennstoff) eller flerfase (forbrenning av fast brennstoff) konfigurasjoner. Avhengig av kundens spesifikke krav og tidsrammer kan vi utføre numeriske simuleringer med en lang rekke nøyaktigheter, geometrisk kompleksitet og datakostnader.

Seniorforsker
905 52 134
Les mer om ekspertisen

Elektrolyse

SINTEF tilbyr helhetlig kompetanse innen utvikling og karakterisering av materialer og komponenter til elektrolyse-teknologi. Elektrolyse brukes for å lage hydrogen fra elektrisitet. Elektrolysører for småskala hydrogenproduksjon er ideelle for konvertering av elektrisitet produsert fra fornybar energi til hydrogen for energilagring.

Les mer om ekspertisen

Flytendegjøring av hydrogen

SINTEF Energi har gjennom de siste 10-15 år arbeidet med flytendegjøring av hydrogen og verdikjeder for hydrogen hvor flytende hydrogen inngår i hele eller deler av kjeden. Spesielt vil hydrogen i flytende form egne seg for transport over lengre strekninger. Hydrogen i flytende form er også godt egnet som transportform fram til fyllestasjoner som brukes av tranportsektoren, samt for leveranser til industrien.

Les mer om ekspertisen

Hydrogenrensing ved adsorpsjonsprosesser

Hydrogen er en viktig reaktant i industrielle prosesser og også som energibærer. State-of-the-art teknologi for hydrogenrensing er en prosess basert på trykk-sving adsorpsjon (PSA). SINTEF har kompetanse på å produsere, karakterisere og teste porøse materialer som kan brukes i PSA prosessen. Vi kan også demonstrere forskjellige PSA-konfigurasjoner i en fire-kolonnes reaktorenhet og optimalisere PSA syklusen for å oppnå maksimal profitt.

Les mer om ekspertisen

Hydrogenteknologi og energilagring

Hydrogen vil bli et viktig supplement til elektrisitet som energibærer i framtidens bærekraftige energisystem. I tillegg til å bli et drivstoff i transportsektoren vil hydrogen bidra til økt utnyttelse av fornybare energikilder. Behovet for energilagring vil øke dramatisk, og her vil hydrogen være det foretrukne alternativet for store energimengder og lagring over lengre perioder.

Les mer om ekspertisen

Katalyse

85-90 % av all kjemikalieproduksjon er basert på en eller annen form av katalysator. SINTEF har lang erfaring innenfor både heterogen og homogen katalyse. I våre prosjekter har vi som mål å forstå både effekten av katalysatoren og samspillet mellom katalysator og resten av prosessen. Vi jobber tett med akademia og nasjonal og internasjonal industri.

Forskningsdirektør
930 59 166
Les mer om ekspertisen

Mikronett

Et uavhengig og sikkert energisystem er en av grunnpilarene i fremtidens samfunn. Energisystemene (generering, overføring, etterspørsel) vil bli mer desentralisert – produksjonen vil foregå nærmere kunden og omfatte teknologier som solceller, brenselceller, mikroturbiner, lagring og kombinerte varme- og energisystemer.

Les mer om ekspertisen

Prosjekter

Nyheter

Laboratorier